en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректор и заместник-ректори Комисия по етика и академично единство Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Контролен съвет

Контролният съвет на ВСУ „Л. Каравелов“ е орган за вътрешен контрол върху дейността на Университета. Той легитимира академичната му автономия. Правомощията му са регламентирани в Чл. 34.а от Закона за висшето образование. Състои се от председател, заместник-председател и членове. Контролният съвет: проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на висшето училище, на неговите основни звена и/или филиали в едномесечен срок от провеждането им и докладва на Академичния съвет за резултатите от проверката; изготвя становище по проекта за бюджет на висшето училище и изпълнението му и ги докладва пред Академичния съвет и Общото събрание; участва в проверките по Чл. 58.а от Закона за висшето образование; докладва за своята дейност пред Общото събрание най-малко веднъж годишно.
Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от Общото събрание на висшето училище.
Настоящият контролен съвет на ВСУ „Л. Каравелов“, с мандат 2017-2020 г. е в състав:

  1. Проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - Председател
  2. Проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов – Зам. председател
  3. Студент Диана Илиянова Димитрова - член

 

Доклад за дейността на Контролния съвет на ВСУ "Л. Каравелов" през 2017 г.

Доклад за дейността на Контролния съвет на ВСУ "Л. Каравелов" за периода януари - юни 2017 г.

Доклад за дейността на Контролния съвет на ВСУ "Л. Каравелов" през 2016 г.

 

373 0.137

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...