en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Научен план и отчет за 2016 г.

В момента се провежда отчитане на научноизследователската дейност (НИД), съгласно Правилника за НИД на ВСУ. Настоящото отчитане е първо по новия Правилник за НИД и се осъществява по следната процедура и календарен график:

дейност отговорник срок
1 Разпространение на информация и формуляри за отчитане на НИ дейност Организатор по НИ и ИД 12.12.2016
2  Индивидуално отчитане на НИД за 2016 г. (изпълнената дейност в свободна форма). Всеки член на академичния състав 23.12.2016
3 Изготвяне на Отчет за НИД за 2016 г. на катедра на основата на индивидуалните годишни отчети на членовете на катедрата (doc Приложение 4). Всеки ръководител на катедра 06.01.2017
4 Изготвяне на Отчет за НИД за 2016 г. на факултет на основата на годишните отчети на катедрите на факултета (doc Приложение 5). Деканите на двата факултета  13.01.2017
5 Изготвяне на Общ отчет за НИД за 2016 г на ВСУ основата на обобщение на годишните планове на факултетите и др. показатели. Зам.-ректор по НД и С 20.01.2017

 

Планирането по новия Правилник за НИД бе осъществено по следната процедура и календарен график:

дейност отговорник срок
1 Заповед за провеждане на планиране на научноизследователската дейност на ВСУ за 2016 г. Ректор на ВСУ 01.03.2016
2 Разпространение на формулярите за планиране на НИ дейност Организатор по НИ и ИД 02.03.2016
3  Индивидуално планиране на НИД за 2016 г. чрез попълване и подписване на формуляр (doc Приложение 1). Всеки член на академичния състав 11.03.2016
4 Изготвяне на План за НИД за 2016 г. на катедра на основата на индивидуалните годишни планове на членовете на катедрата (doc Приложение 2). Всеки ръководител на катедра 18.03.2016
5 Изготвяне на План за НИД за 2016 г. на факултет на основата на годишните планове на катедрите на факултета (doc Приложение 3). Деканите на двата факултета  1.04.2016
6 Изготвяне на Общ план за НИД за 2016 г на ВСУ основата на обобщение на годишните планове на факултетите и др. показатели. Зам.-ректор по НД и С 8.04.2016

 Действията по попълването на формулярите са описани в самите формуляри, а дейността по планиране и отчитане на НИД се подпомага от Организатора научноизследователската и издателска дейност ас. инж. Илиана Стойнова (ilianaj@abv.bg).

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

349 0.261