en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обявени конкурси Конкурси от 2016 г.
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Обявени конкурси

Конкурс за разработване на проекти за научни изследвания за 2016 във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет

Конкурсът се провежда по следния doc календарен график, при спазване на pdf НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Комисията за провеждане на конкурса за проекти през 2016 г. е в състав:

 • проф. д-р инж. Георги Франгов (председател)

 • проф. д-р инж. Банко Банков

 • проф. д-р арх. Антон Гугов

 • проф. д-р инж. Дончо Партов

 • проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев.

 • проф.д-р арх. Тодор Булев

Приоритетните направления за НИД на ВСУ са приети с Протокол на комисията по НИД  № 1/ 17.02.2016 г. с вх. № 366/ 17.02.2016 г и са посочени в образците за провеждане на Конкурса за НИ проекти със средства, финансирани целево от държавния бюджет. Те са:

 1. Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството;

 2. Архитектурно наследство и синтез;

 3. Теоретична, приложна и изчислителна механика;

 4. Материали, технологии и мениджмънт в строителството;

 5. Строителни конструкции и сеизмично инженерство.

Критериите за избор и класиране на проекти, са предложени от Комисията за провеждане на конкурса за проекти и са приети от Академичния съвет на ВСУ на заседание, проведено на 20.03.2016 г. Желаещите да се запознаят с критериите може да да намерят тази информация в деловодството на ВСУ или да се свържат с Организатора на НИ и издателска дейност.

Формуляри за Конкурса за разработване на проекти за научни изследвания за 2016 във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет:
doc ЗАЯВКА за финансиране на проект за научни изследвания във ВСУ „Любен Каравелов“;
doc РЕЦЕНЗИЯ на заявка за финансиране на научноизследователски проект;
doc КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РЕЦЕНЗЕНТА на заявка за финансиране на научноизследователски проект;
doc ГОДИШЕН/ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ на финансиран проект за научни изследвания във ВСУ „Любен Каравелов“;
doc РЕЦЕНЗИЯ на отчета на финансиран научноизследователски проект;
doc КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РЕЦЕНЗЕНТА на отчета на финансиран научноизследователски проект.

 

199 0.242