en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: САСС-1 Линейна алгебра и аналитична геометрия

Основно звено: Строителен факултет; катедра "Математика и физика"

Преподаватели:

доц. д-р Дафинка Ангелова, angelova@vsu.bg
доц. д-р Величка Милушева, vmil@math.bas.bg
доц. д-р Николай Манев: nlmanev@math.bas.bg
гл.ас. д-р Силвия Бумова, silvia.boumova@gmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 10 ч. работа с преподавател, 50 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Комплексни числа. Алгебра на полиномите. Детерминанти и матрици. Пространство на свободните вектори, линейни пространства, базис, координатни системи, смяна на координатната система. Системи линейни уравнения и матрични уравнения. Собствени стойности и собствени вектори на матрица. Прави в равнината, равнини и прави в пространството, взаимно положение. Евклидови пространства (метрика в линейните пространства), скаларно, векторно и смесено произведение. Билинейни и квадратични форми. Криви и повърхнини от втора степен, канонизация. Основна задача на линейното оптимиране.

 

14 0.008