en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: САСС-3 Основи на абстракната композиция

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “ГТИА”

Преподаватели:

доц. д-р Ал. Иванова - alexivanova@yahoo.com
проф. Ив. Праматаров
хоноруван преп. Н.Николов

Аудиторна заетост: 60 ч., 15 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 75 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч., упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Преглед върху история на изкуството, Абстрактно изкуство. Сюжет и тема в изкуството. Абстракция на знаците. Оптически илюзии. Абстрактна изобразителност и внушение.

Абстрактни форми и архитектурни форми. Мястото и значението на Баухаус в основополагането на модерното обучение по Архитектура и дизайн. Композиране на линии и форми в зададен формат и условия. Прехвърлане на двуизмерни композиции в триизмерни.

 

252 0.453