en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: САСС-5 История на изкуството

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 3.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Лекционният курс проследява в хронологичен порядък етапите в развитието на живописта, скулптурата, графиката и архитектура от първобитно общинния строй до първата половина на ХХ в. Запознава с класификацията на различните видове изкуства, развитието на жанровете, особеностите на художествените стилове и тенденции, техниките, водещите автори на фона на общо историческото развитие и синтеза между изобразителните изкуства и архитектурата.. Целта на курса е оформяне на познание за епохите и стиловете, изграждане и развитие на визуалната памет и определяне на стиловете и епохите посредством изображения.

 

250 1.027