en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: САСС-17 Математически анализ - ІІ част

Основно звено: Строителен факултет, катедра "Математика и физика"

Преподаватели:

доц. д-р Дафинка Ангелова, angelova@vsu.bg
доц. д-р Веселин Кънчев, kantchev@vsu.bg
доц. д-р Николай Манев, nlmanev@math.bas.bg
гл. ас. д-р Силвия Бумова, silvia.boumova@gmail.com
ас. Димитър Димитров, mitko1960@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 5 ч. учебна практика, 10 ч. работа с преподавател, 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Функции на n променливи – граници, непрекъснатост и равномерна непрекъснатост; частни производни и диференциали, локални и условни екстремуми. Диференциална геометрия на кривите и повърхнините. Двоен интеграл – дефиниция, свойства, пресмятане, полярна смяна на променливите, приложения. Троен интеграл – дефиниция, свойства, пресмятане, цилиндрична и сферична смяна на променливите, приложения. Криволинейни и повърхнинни интеграли от І и ІІ вид, приложения. Обикновени диференциални уравнения от първи ред. Понижаване на реда на ОДУ от втори ред. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред. Хомогенни и нехомогенни линейни диференциални уравнения от n-ти ред.

 

254 0.157