en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: САСС-28 Технически инсталации и системи в сградите

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
ас. д-р инж. Борис Тодоров Николов - bnikolov@wss-bg.net

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 30 ч. учебна практика, 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Хидростатика и хидродинамика. Основни уравнения. Водопроводни мрежи и съоръжения. Канализационни системи и схеми. Канализационна мрежа и съоръжения. Сградни водоснабдителни мрежи и съоръжения. Сградна канализация. Основни изисквания и разчети при проектиране на водоснабдяване и канализация на сгради. Електроснабдителни системи и схеми. Сградни електрически мрежи-основни елементи. Защити в електрическите мрежи. Начин на изграждане на мрежите. Слаботокови инсталации. Отоплителни системи и схеми. Енергийни центрове – термопомпи, агрегати на фосилни горива. Сградни отоплителни инсталации. Вентилационни системи и схеми. Параметри на вентилационните мрежи и съоръжения. Климатични инсталации. Автоматизация на сградните инсталации (BMS). Учебна практика: формиране на екипи и посещение на строителни и проектантски фирми и запознаване с проекти по части инсталации. Анализ на реални проекти по части електро, ОВиК и ВиК.

 

255 0.153