en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: САСС-30 Моделиране и макетиране ІІ

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “ГТИА”

Преподаватели:

проф. Ив. Праматаров хоноруван

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Сложно формообразуване – конструкции от линейни елементи. Видове предварително напрегната пространствена фермова конструкция. Намеса в зададена архитектурна среда – макетиране на обекта.

 

250 0.855