en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: САСС-50 Земна механика и фундиране

Основно звено: Строителен факултет, катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:

проф. д-р инж. Маргарита Николoва Хамова - hamova@vsu.bg
гл. ас. д-р инж. Христина Стоянова Заяковаhsz@abv.bg
гл. ас. инж. Андрей Николаев Михайловmihaylov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 12 ч. учебна практика, 63 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Земна механика: Физични и механични свойства на почвите; Напрежения в почвите; Деформации на земната основа; Консолидация и реология на свързаните почви; Земна реакция; Устойчивост на земната основа; Устойчивост на земни съоръжения; Устойчивост на естествени склонове; Земен натиск; Динамика на строителните почви.

Фундиране и геотехнически съоръжения: Основни изисквания на Еврокод 7; Плоско фундиране; Фундаменти под машини; Строителни ями укрепване и отводняване; Пилотно фундиране; Фундиране с кладенци и шлицови стени. Подпорни стени; Анкери и анкерирани конструкции; Геозащитни съоръжения и мероприятия. Фундиране в открити води; Фундиране в слаби почви – общи методи; Фундиране в пропадащи, набъбващи и насипни почви.

 

14 0.007