Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-50 Земна механика и фундиране

Основно звено: Строителен факултет, катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:

проф. д-р инж. Маргарита Николoва Хамова - hamova@vsu.bg
гл. ас. д-р инж. Христина Стоянова Заяковаhsz@abv.bg
гл. ас. инж. Андрей Николаев Михайловmihaylov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 12 ч. учебна практика, 63 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Земна механика: Физични и механични свойства на почвите; Напрежения в почвите; Деформации на земната основа; Консолидация и реология на свързаните почви; Земна реакция; Устойчивост на земната основа; Устойчивост на земни съоръжения; Устойчивост на естествени склонове; Земен натиск; Динамика на строителните почви.

Фундиране и геотехнически съоръжения: Основни изисквания на Еврокод 7; Плоско фундиране; Фундаменти под машини; Строителни ями укрепване и отводняване; Пилотно фундиране; Фундиране с кладенци и шлицови стени. Подпорни стени; Анкери и анкерирани конструкции; Геозащитни съоръжения и мероприятия. Фундиране в открити води; Фундиране в слаби почви – общи методи; Фундиране в пропадащи, набъбващи и насипни почви.

 

398 0.646