На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-57 Технология на стротелните процеси

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Георги Агати Тепеделенов - george311249@yahoo.com
ас. инж. Борислав Крумов Милев - borislavmilev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 6 ч. учебна практика, 54 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Транспортни и товаро-разтоварните работи. Строително-технологични свойства на почвите. Отводняване и временно укрепване на изкопи. Земни работи с багер, скрепер, булдозер и автогрейдер. Насипване и уплътняване на почви. Забиване на готови пилоти. Изграждане на изливни пилоти. Натоварване и изчисляване на кофражи. Сглобяемо-разглобяеми кофражи: рамкови кофражни платна (метални и комбинирани), инвентарни греди и подпори, кофражи за плоча с „падащи” глави. Строителни и кофражни скелета. Едроразмерни равнинни и пространствени кофражи. Катерещ се кофраж за високи стоманобетонни съоръжения. Леки рамкови кофражи. Гредови кофражи. Видове армировка и армировъчни изделия. Производство, транспорт и полагане на бетонна смес. Уплътняване на бетонната смес. Втвърдяване на бетона при зимни условия. Ускорено втвърдяване чрез топлинна обработка и химически добавки. Бетониране под вода. Видове зидарии и строителни разтвори. Правила за изпълнение на зидани конструкции. Монтаж на строителни конструкции. Транспорт и складиране на сглобяеми конструкции. Избор на монтажен кран. Методи за монтаж. Изпълнение на скатни покриви с керемиди и плоски покриви с рулонни материали.

 

415 0.209