en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: САСС-57 Технология на стротелните процеси

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Георги Агати Тепеделенов - george311249@yahoo.com
ас. инж. Борислав Крумов Милев - borislavmilev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 6 ч. учебна практика, 54 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Транспортни и товаро-разтоварните работи. Строително-технологични свойства на почвите. Отводняване и временно укрепване на изкопи. Земни работи с багер, скрепер, булдозер и автогрейдер. Насипване и уплътняване на почви. Забиване на готови пилоти. Изграждане на изливни пилоти. Натоварване и изчисляване на кофражи. Сглобяемо-разглобяеми кофражи: рамкови кофражни платна (метални и комбинирани), инвентарни греди и подпори, кофражи за плоча с „падащи” глави. Строителни и кофражни скелета. Едроразмерни равнинни и пространствени кофражи. Катерещ се кофраж за високи стоманобетонни съоръжения. Леки рамкови кофражи. Гредови кофражи. Видове армировка и армировъчни изделия. Производство, транспорт и полагане на бетонна смес. Уплътняване на бетонната смес. Втвърдяване на бетона при зимни условия. Ускорено втвърдяване чрез топлинна обработка и химически добавки. Бетониране под вода. Видове зидарии и строителни разтвори. Правила за изпълнение на зидани конструкции. Монтаж на строителни конструкции. Транспорт и складиране на сглобяеми конструкции. Избор на монтажен кран. Методи за монтаж. Изпълнение на скатни покриви с керемиди и плоски покриви с рулонни материали.

 

258 0.051