en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: САСС-69 Организация на строителството

Основно звено:

Строителен факултет; катедра “Технология и нениджмънт на строителството”

Преподаватели:

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – v_stoianov@vsu.bg
гл. ас. инж. Здравка Александрова - zalex@vsu.bg
гл. ас. инж. Добрин Сотиров, dobrin.sotirov@gmail.com
гл. ас. инж. Владислава Гогова, vladi_a_g@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 6 ч. учебна практика, 39 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Инвестиционен процес – етапи, нормативни документи, участници в процеса, строежи. Организация на труда в строителството. Техническо нормиране в строителството. Организация на заплащането на труда в строителството. Формиране на цените в строителството. Проектиране на организацията на строителството. Календарно планиране в строителството, видове календарни планове. Анализ, технологично и организационно обвързване на строителните и монтажните работи. Проектиране на линейни календарни планове с хоризонтални диаграми. Разработване и изчисляване на мрежови графици, ориентирани на събития и работи. Определяне на необходимите материали, полуфабрикати и изделия, тежката механизация и движение на работната сила. Определяне на потребностите от временно строителство на обектите. План за безопасност и здраве съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при СМР.

 

255 0.358