en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: САСС-78 Икономика на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
д-р инж. Сотир Стоянов Илиев - sotir_iliev@abv.bg
гл. ас. Иван Константинов Тасов

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни категории на микроикономиката; Основни понятия в теорията на пазара; Капитал – същност, предназначение, цена на капитала; Икономически характеристики на строителството; Същност, цели, видове и оценка на инвестициите; Материални активи на строителното предприятие; Трудови ресурси; Производителност на труда; Разходи на строителното предприятие; Цени и ценообразуване в строителството. Приходи, печалба и рентабилност на строителното предприятие; Данъци и данъчна система. Отчетност в строителството – годишен финансов отчет; Финансово –стопански анализ в строителството; Бизнес-план на строителното предприятие.

 

253 0.086