en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-7 Сградостроителство I част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Лекционната учебна програма на дисциплината „Сградостроителство І част “ съдържа:

Въведение в сградостроителството. Елементи на сградата. Класификация на сградите по различни признаци. Тенденции в съвременно сградостроителство.
Конструктивни структури, системи и схеми.
Подготвителни работи на строителната площадка.
Земни работи. Общ изкоп, изкоп на основи, изкопни брегове на различни почви. Подпирания на изкопите, шпунтови огради (дървени, стоманобетонни, стоманени). Насипи.
Основи. Плитко фундиране. Основи върху наклонен терен.
Дълбоки основи: пилоти, спускащи се кладенци, шлиц стени и кесони.
Надосновни стени. Изолация на основи и надосновни стени срещу земна влага.
Изолация срещу почвени води.
Стени – изисквания, класификация. Предстени.
Стени от естествен камък. Тухлени стени.
Видове тухлени превръзки. Колони. Комини. Камини.
Стени от малки блокове и стъклени тела.
Лети (монолитни) стени. Видове кофражи. Строителни и топлотехнически проблеми.
Сглобяеми стени. Стени от големи блокове – изпълнение, детайли на фугите.
Стени от големи панели. Вътрешни и външни – изпълнение и детайли на връзките.

 

250 0.120