en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-9 Математически анализ - I част

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Дисциплината осигурява базисни знания и умения по Математически анализ на функции на една променлива. Обемът на преподавания материал е съобразен с нуждите на другите дисциплини от учебния план на специалността.
Учебната програма на дисциплината „Математически анализ І част“ включва следните теми:
Граници, непрекъснатост, Производни и диференциали на функции, Основни теореми на диференциалното смятане, Общо изследване на функции, локални ексремуми, Неопределен и определен интеграл, методи за интегриране, Несобствени интеграли, Приложения на определените интеграли, Безкрайни числови редове, Степенни редове, развитие на функция в степенен ред.

 

250 0.144