en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-33 Архитектурно компютърно проектиране

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - info@vanyog.com
ас. Борислав Господинов Козарев - boko-vsu@boko-cad.eu

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. работа с преподавател, 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната дисциплина "Архитектурно компютърно проектиране" запознава студентите с компютърните технологии, приложими в архитектурното проектиране. Основно внимание се обръща на концепцията за информационно моделиране на сгради (Building Information Modelling – BIM) и усвояване работата със софтуерен продукт, в които тази концепция е реализирана.

Студентите се запознават с основата на концепцията BIM - архитектурният проект като база данни, в която архитектурните елементи са групирани в категории, фамилии, типове и екземпляри. Научават се да създават елементите на сградата: стени, врати, прозорци, междуетажни плочи, окачени тавани, покриви, стълбища и рампи, парапети, терен и др.; да променят параметрите на тези елементи, съобразно конкретните изисквания за проекта; да създават и оформят изгледи като: етажни планове, фасади, сечения, триизмерни и фотореалистични изображения; да променят, както и да създават нови фамилии от елементи; да оформят печатна документация на проекта, съдържаща чертежи, спецификации, текст и изображения. По време на упражненията студентите се запознават с редица добри практики, за използване на най-високопроизводителни инструменти, налични в изучавания софтуер.

Курсовият проект е основно средство за проверка и оценка на знанията и практическите умения. Курсовият проект се изпълнява за ограничено време (2 учебни часа) по еднакво за всички студенти задание и върху него се поставя крайната оценка по дисциплината.

 

258 0.370