en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-34 История на средновековната архитектура

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Историята на архитектурата от този исторически период се разглежда в четири основни раздела:

Времето на прехода от античната към средновековната архитектура – Исторически предпоставки за явленията в Мала Азия и деятелността на Сирийско-Палестинската строителна школа при формирането на новите християнска храмова архитектура и манастироустройствени схеми,раннохристиянската архитектура в Източната и Западната Римски империи на Балканския полуостров,в Италия и Северна Африка. Храмове,манастири,дворци,обществени и жилищни сгради,съоръжения. Типологии,конструкции,архитектурни декорации.

Архитектура на средновековния византийски художествено-образен кръг –времето на новите идеи, чието начало се корени в деятелността на Армено-Грузинската строителна школа.Архитектурата от периода VІІ – ХІV век-Армения и Грузия,Византия,Първо и Второ българско царство,Влахия и Молдова,Сърбия,Русия.Нови явления в типологиите на храмовото строителство. Храмове,манастири,дворци,жилищни сгради. Типологии,конструкции,архитектурни декорации. Възникване на Живописния стил в архитектурата като български принос във византийската архитектура.

Архитектура на средновековния европейски католически архитектурно-образен кръг – период на европейската варваризация ,времето на монасите-архитекти,романиката и началото на формиране на народностните архитектурни школи в Европа,готиката-времето на европейските градове и техните майстори. Храмове,манастири,дворци жилищна архитектура.Периодизация,типологии,конструкции,архитектурно-художествен език,народностни характеристики на архитектурата на романиката и готиката.

Архитектура на средновековния ислямски свят - Средна Азия и Иран като извор на ислямския архитектурен език - Средна Азия,Персия,Афганистан.Арабският халифат и периода на синкретиката – малоазийският арабски свят и „арабският” Египет.Мавританската архитектура като европейски прочит на източната ислямска строителна култура – Испания на халифите и Магреба . Архитектура на ислямско-византийското проникване-Селджушкия султанат. Видове религиозни и утилитарни сгради и съоръжения,типологии конструкции,материали архитектурно – художествен език.

Курсова задача: Изработване на есе върху тема избрана самостоятелно от всеки студент по въпросите от изпитния конспект.

 

407 0.078

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...