en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-34 История на средновековната архитектура

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Историята на архитектурата от този исторически период се разглежда в четири основни раздела:

Времето на прехода от античната към средновековната архитектура – Исторически предпоставки за явленията в Мала Азия и деятелността на Сирийско-Палестинската строителна школа при формирането на новите християнска храмова архитектура и манастироустройствени схеми,раннохристиянската архитектура в Източната и Западната Римски империи на Балканския полуостров,в Италия и Северна Африка. Храмове,манастири,дворци,обществени и жилищни сгради,съоръжения. Типологии,конструкции,архитектурни декорации.

Архитектура на средновековния византийски художествено-образен кръг –времето на новите идеи, чието начало се корени в деятелността на Армено-Грузинската строителна школа.Архитектурата от периода VІІ – ХІV век-Армения и Грузия,Византия,Първо и Второ българско царство,Влахия и Молдова,Сърбия,Русия.Нови явления в типологиите на храмовото строителство. Храмове,манастири,дворци,жилищни сгради. Типологии,конструкции,архитектурни декорации. Възникване на Живописния стил в архитектурата като български принос във византийската архитектура.

Архитектура на средновековния европейски католически архитектурно-образен кръг – период на европейската варваризация ,времето на монасите-архитекти,романиката и началото на формиране на народностните архитектурни школи в Европа,готиката-времето на европейските градове и техните майстори. Храмове,манастири,дворци жилищна архитектура.Периодизация,типологии,конструкции,архитектурно-художествен език,народностни характеристики на архитектурата на романиката и готиката.

Архитектура на средновековния ислямски свят - Средна Азия и Иран като извор на ислямския архитектурен език - Средна Азия,Персия,Афганистан.Арабският халифат и периода на синкретиката – малоазийският арабски свят и „арабският” Египет.Мавританската архитектура като европейски прочит на източната ислямска строителна култура – Испания на халифите и Магреба . Архитектура на ислямско-византийското проникване-Селджушкия султанат. Видове религиозни и утилитарни сгради и съоръжения,типологии конструкции,материали архитектурно – художествен език.

Курсова задача: Изработване на есе върху тема избрана самостоятелно от всеки студент по въпросите от изпитния конспект.

 

250 0.144