en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-35 Строителна механика І част

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg
ас. инж. Владимир Данчов Матуски - vladimirmatuski@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Строителна механика Iва част е учебната дисциплина, в която студентите получават основни знания и умения за изчисляване на разрезни усилия, намиране на линии на влияние за съответни величини и премествания в равнинни конструкции. В лекционния курс се изучават методите за изследване на статически определими системи.

В часовете за упражнения се решават подходящи примерни задачи и по този начин се илюстрира материалът, изложен в лекциите. Студентите придобиват умения да решават най-често срещащите се проблеми чрез самостоятелно решаване на индивидуални курсови задачи.

Знанията, придобити при изучаване на Строителна механика Iва част, са в основата на следните изучавани дисциплини: Строителна механика IIра част (неопределими системи), Стоманобетонни, Стоманени и Дървени конструкции.

Курсовите задачи включват изследването на следните статически схеми:
Курсова задача №1 – еднодискова конструкция - разрезни усилия, породени от външен товар.
Курсова задача №2 – еднодискова конструкция - линии на влияние за опорни реакции и разрезни усилия.
Курсова задача №3 – триставна рамка - разрезни усилия, породени от външен товар.
Курсова задача №4 – герберова греда - разрезни усилия, породени от външен товар.
Курсова задача №5 – статически определима ферма - прътови усилия от външен товар.
Курсова задача №6 – статически определима ферма - линии на влияние за усилията в прътите.
Курсова задача №7 – изчисляване на премествания на системите от задачи № 1,3 и 4, породени от външен товар.

 

260 0.081