en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-37 АП ІІ - Обществени сгради

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 15 ч. работа с преподавател, 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Въвежда студентите в практическото проектиране на обекти от обществен характер. Подготвя ги в владяване на съвкупността и взаимодействието при архитектурното проектиране на сграда с обществена функция, проектиране на сграда по точно задание и изисквания, принципите важността и взоимообвързаността на градоустройственото разполагане на сградата с проектирането на самата сграда.

Дава възможност на студентите самостоятелно да разсъждават изхождайки от предназначението на сградата, добре да подреждат мисловният си процес, самостоятелно да дават многовариантни идеи, самостоятелно да ги преценяват и самостоятелно да ги разработват.

Проектиране на  училища, университети, културни домове, театри и музеи; административни и бизнес сгради, банки; автогари и летища; стадиони и спортни зали, за значението на тези сгради в оформлението на градските пространства: центрове, жилищни зони, зони за отдих и символната им роля в градската идентичност.

 

246 0.146