en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-44 Строителна механика ІI част

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 15 ч. работа с преподавател, 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

“Строителна механика II ра част” е учебна дисциплина, в която студентите получават основни знания и умения както за изчисляване на разрезните усилия, определяне линиите на влияние и намиране на премествания в статически неопределими равнинни конструкции, така и в областта на устойчивостта и строителната динамика на системите.

В лекционния курс се изучават методите за изчисление на гореспоменатите статически неопределими системи: силов метод, деформационен метод, смесен метод, комбиниран метод и метод на крайните елементи (МКЕ), устойчивостта и строителната динамика на системите.

В часовете за упражнения се решават подходящи примерни задачи и по този начин се илюстрира материалът, изложен в лекциите. Студентите придобиват умения да решават най-често срещащите се проблеми в практиката чрез самостоятелно решаване на индивидуални курсови задачи. Придобитите знания и умения се проверяват чрез две контролни работи и при диалог с асистиращия преподавател при заверката на курсовите задачи.

Курсовите задачи включват изследването на следните статически схеми:
Курсови задачи №1 - 3 – рамка по силов метод - разрезни усилия, породени от:
Курсова задача №1 – външен товар.
Курсова задача №2 – температурно въздействие
Курсова задача №3 – поддаване на опорите
Курсова задача №4 – преместване от външен товар в статически неопределима система
Курсова задача №5 – статически неопределима ферма - прътови усилия от външен товар
Курсова задача №6 – рамка по деформационен метод - разрезни усилия от външен товар
Курсова задача №7 – непрекъсната греда - разрезни усилия
Курсова задача №8 – устойчивост на рамки по деформационен метод
Курсова задача №9 – динамика на системи с една и две степени на свобода – „d” – метод
Курсова задача №10 – изчисляване конструкция на земетръс

 

254 0.074