Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: САСС-44 Строителна механика ІI част

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg, kskazakov@yahoo.com
гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова - stoynova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 15 ч. работа с преподавател, 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

“Строителна механика II ра част” е учебна дисциплина, в която студентите получават основни знания и умения както за изчисляване на разрезните усилия, определяне линиите на влияние и намиране на премествания в статически неопределими равнинни конструкции, така и в областта на устойчивостта и строителната динамика на системите.

В лекционния курс се изучават методите за изчисление на гореспоменатите статически неопределими системи: силов метод, деформационен метод, смесен метод, комбиниран метод и метод на крайните елементи (МКЕ), устойчивостта и строителната динамика на системите.

В часовете за упражнения се решават подходящи примерни задачи и по този начин се илюстрира материалът, изложен в лекциите. Студентите придобиват умения да решават най-често срещащите се проблеми в практиката чрез самостоятелно решаване на индивидуални курсови задачи. Придобитите знания и умения се проверяват чрез две контролни работи и при диалог с асистиращия преподавател при заверката на курсовите задачи.

Курсовите задачи включват изследването на следните статически схеми:
Курсови задачи №1 - 3 – рамка по силов метод - разрезни усилия, породени от:
Курсова задача №1 – външен товар.
Курсова задача №2 – температурно въздействие
Курсова задача №3 – поддаване на опорите
Курсова задача №4 – преместване от външен товар в статически неопределима система
Курсова задача №5 – статически неопределима ферма - прътови усилия от външен товар
Курсова задача №6 – рамка по деформационен метод - разрезни усилия от външен товар
Курсова задача №7 – непрекъсната греда - разрезни усилия
Курсова задача №8 – устойчивост на рамки по деформационен метод
Курсова задача №9 – динамика на системи с една и две степени на свобода – „d” – метод
Курсова задача №10 – изчисляване конструкция на земетръс

 

403 0.210