en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-47 Ландшафтна архитектура и озеленяване

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината”Ландшафтна архитектура и озеленяване ” съдържа : Историческо развитие на градинско-парковото изкуство и ландшафтната архитектура; Основни композиционни принципи при проектирането; Основни изисквания за устойчивост в ландшафтната архитектура; Видове озеленени площи и функционални параметри в номенклатурата на зелената система към ОУП; Характеристика на растителността като основен композиционен и строителен материал в ландшафтната архитектура; Етапност при изготвяне на инвестиционни проекти в ландшафтната архитектура и съставяне на ПСД.

Курсов проект: Курсовият проект е по ландшафтна архитектура и озеленяване и в него е предвидено всеки студент по техническо задание да разработи самостоятелно зелената система на селищно образувание от затворен тип.  Извършва се устройство на територията на селището по отношение на озеленените пространства и формиране на обществен обслужващ център с паркова територия за отдих и спорт. В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на територията на обекта, за който се изготвя курсовия проект.

Курсова задача: Изготвяне на презентация (есе) по проблемите на ландшафтната архитектура и озеленяването, по свободно избрана тема от конспекта на лекционния материал.

 

246 0.062