en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-49 Антисеизмично осигуряване на сградите

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 0 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната дисциплина запознава студентите с някои основни постановки на съвременната инженерна сеизмология за природата на земетресенията и с начините за определяне на ефектите от сеизмичните въздействия върху строителните конструкции. Разглежда се същността и приложението на спектралния метод  за анализ на реагирането на конструкции при сеизмични въздействия. Студентите придобиват познания за основните концепции и специфичните правила за конструктивно композиране с оглед благоприятно сеизмично поведение на сгради и инженерни съоръжения. Акцентира се върху специфични въпроси от Българските и Европейските норми, основни конструктивни подходи и правила за осигуряване на регулярност и дуктилност на конструкциите. Разглеждат се характерни примери от практиката и се прави критичен анализ на конструктивните решения. След успешно завършване на курса, студентите придобиват базисни познания и практически умения за проектиране на конструкции в сеизмични райони.

 

250 0.139