en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-52 Технология на стротелните процеси

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова - o_lazova@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Технология на строителните процеси“ съдържа:

Основни понятия и принципи в технологията на строителното производство (ТСП). Проектиране на ТСП. Технологически схеми и карти. Видове транспорт. Временни пътища. Комплектация и контейнеризация на товарите. Транспортни и товаро-разтоварни работи. Графици на движение и брой на транспортните средства. Технологична характеристика на земните работи. Строително-технологични свойства на почвите. Разкъртване на почвите. Отводняване и временно укрепване на изкопи. Извършване на земни работи с багери, скрепери, булдозери и автогрейдери. Насипване и уплътняване на почви. Сглобяемо-разглобяеми кофражи за стени, колони, плочи и плочогреди. Рамкови и гредови кофражи – устройство и приложение. Строителни и кофражни скелета – класификация, устройство, натоварване и приложение. Едроразмерни равнинни и пространствени кофражи за стени и плочи. Катерещ се кофраж. Видове армировка и армировъчни изделия. Монтаж на армировката в кофража. Бетониране и уплътняване на конструкции. Монолитно бетониране и бетониране с работни фуги. Втвърдяване на бетона при зимни условия. Ускорено втвърдяване чрез химически добавки. Монтаж на строителни конструкции – структура на процеса. Транспортиране и складиране на сглобяемите строителни конструкции. Подбор и приложение на монтажните кранове.

Курсова задача №1 „Земни работи”: Всеки студент, по индивидуално задание самостоятелно определя по изучен метод обема на земните работи. Прави баланс и разпределение на същите. Избира и предлага комплекти от машини и технологически схеми за извършване на земни работи.

Курсова задача №2 „Стоманобетонни работи”: Всеки студент, по индивидуално задание самостоятелно избира ефективен вид кофраж. Определя натоварването и оразмерява основни кофражни конструкции. Конструира и графично представя основни елементи на кофражните форми и скелета. Определя срокове за декофриране. Избира ефективни кофражни комплекти.

Курсова задача №3 „Монтажни работи”: Всеки студент, по индивидуално задание самостоятелно извършва конструктивно-технологичен анализ на сглобяемата сграда (съоръжение). Определя монтажните параметри на сглобяемите елементи. Избира монтажни кранове по графоаналитичен метод. Съставя схема за складиране на елементите. Определя и графично представя, монтажните позиции и ходове на крана.

 

252 0.725