en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-55 Интериор и дизайн

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - inavss@gmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 15 ч. работа с преподавател, 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Предметът разглежда съвременното развитие на интериора в жилищната и обществената сграда и проявлението на дизайна в различни предмети, които служат на човека в неговото ежедневие.

Запознаване с  изискванията и  задачата която ще се разработва, най-важните принципи и етапи на интериорното проектиране. Многовариантни проучвания на -  вход и входно пространство. Предложения за цялостно колоритно решение на интериора. Анализ на предложенията Обсъждане на резултатите от търсене на конкретно мебелиране на интериора, както като цвят, така и като вид мебел. Фамилия мебели. Осветителни тела. Развиване и детайлизиране на проектното решение. Изготвяне на характерни детайли за предложения интериор.

Изработване на проект на дизайнерска мебел и анализ на заобикалящата ни сграда и мястото на дизайна в нея.

 

254 0.992