en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-59 Строително законодателство

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината "Строително законодателство" съдържа:

Вещно право; Право на собственост и начин на придобиване; Основни видове документи и тяхното вписване; Административно право-издаване,обжалване, влизане в сила и изпълнение на административни актове; Административен контрол по устройство на територията и строителството; Административни действия във връзка с незаконното строителство; Правно регулиране на отношенията в строителството; Закон за устройство на територията и подзаконови актове към него; Предназначение на териториите и поземлените имоти; Общи условия към устройството на териториите; Инвестиционно проучване, проектиране и строителство; Участници в строителството; Видове застрояване и параметри на застрояване; Правила и норми за разполагане на сградите на  основното застрояване; Изисквания към строежите; Застраховане в проектирането и строителството. Строителен надзор и строителна забрана; Завършване на строителството и разрешение за ползване; Суперфиция и тупик; Актове и протоколи по време на строителството.

 

250 1.136