en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-62 Обследване и изпитване на строителни конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - slavchev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Обследване и изпитване на строителните конструкции“ съдържа:

Цели, задачи, видове, етапи и съдържание на обследването на строителни конструкции и елементите им. Дедектиране и регистриране на основни видове повреди и дефекти на строителни конструкции от различни материали. Статично изпитване на строителните конструкции – цели, задачи, видове, етапи, подготвителни работи, начини за натоварване, измерване, статистическа обработка и анализ на резултати. Измервателни средства за измерване на физични и механични характеристики на строителните конструкции и за безразрушителен контрол - класификации, изисквания, избор, монтаж, експлоатация, снемане на отчети и поддръжка. Опитно определяне на напрегнатото и деформирано състояние на елементите на строителните конструкции при динамични изпитвания – цели, задачи, натоварвания, измервани величини, основни видове виброграми.

Протоколи от семинарни упражнения се разработват индивидуално от всеки студент и включват технически схеми, описание на монтаж, работа, снемане на отчети и обработка на резултати на измервателни средства и уреди за измерване на физични и механични величини при обследване и изпитване на строителни конструкции.

Протоколи от лабораторни упражнения се разработват индивидуална от всеки студент. Включват определяне на: вероятна якост на бетона в съществуващи стоманобетонни конструкции с безразрушителни методи;  разрезни усилия по експериментален път, траектория и големина на главни напрежения в подробни точки на греда с експериментални методи.

 

562 0.189