en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-63 Строителен мениджмънт

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината "Строителен мениджмънт" съдържа:
Строителен мениджмънт - същност, основни принципи на управлението; Системен подход при изучаване на строителната фирма като производствена система; Мениджърите и средата, в която те действат. Вътрешна и външна за строителната фирма среда. Нива на управление; Основни функции на мениджмънта. Принципи на мениджмънта; Вземане на управленски решения- етапи на процеса. Методи за вземане на решение. Оценка на решението; Функции на управление. Функция "планиране"; Стратегическо управление и стратегическо планиране . Стратегии на фирмата. Избор и реализация на стратегията; Стратегии за проникване на пазара, за разработване на пазара и стратегии за разработване на нови продукти; Функция "организиране". Организационни структури - видове. Принципи за проектиране; Функция "контрол". Видове контрол. Методи за контрол; Оперативно и ситуационно управление. Договориране в строителството; Управление на трудовите ресурси; Маркетинг и маркетингови проучвания; Стокова и ценова политика на фирмата.

 

252 0.052