en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-65 УП-08: Предпроектни проучвания

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 80 ч., 80 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8,

ECTS кредити: 11

Описание на курса:

За провеждане и отчитане на предпроектни проучвания всеки дипломант задължително извършва проучване на постиженията на архитектурната и инженерно-строителната теория и практика в областта на темата на дипломния си проект и представя илюстрирана справка, оформена в албум формат A3 между 5 и 10 стр. Освен това представя предпроектните и обемно-устройствени проучвания на дипломния си проект в ескизен вид.

 

242 2.826