bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Close Master after Bachelor Building Structures Construction Technology Management of Investment Projects Construction Technology and Management
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини за специалност "Управление на инвестиционни проекти"

Учебен план

 

Инвестиционна дейност в строителството

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – v_stoianov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 часа (30 ч. лекции)

Извънаудиторна заетост: - 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 2+0

ECTS кредити: 2

 

Основни теми: Въведение в дисциплината – място и значение на управлението. Развитие на науката за управление. Системи – същност. Елементи, връзки, декомпозиция, състояние. Управление – същност на управленското решение. Основни изисквания към управленското решение. Етапи и методи при изработване на управленско решение. Ръководител на проект – общ характеристика, основни функции, основни умения и способности, преход от инженер към ръководител. Организационна структура за управление на проекти – видове организационни структури за управление, основни характеристики, предимства и недостатъци, област на приложение. Управление на проект – същност на управлението на проект, основни етапи в управлението на проекта.  Дискусия върху самостоятелно разработени материали от обучаемите в областта на „Организационни структури за управление на проекти”.

 

 

Анализ и оценка на алтернативни решения в инвестиционните проекти

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • Проф. д-р Филип Тодоров

Аудиторна заетост: 45 часа (30 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: - 65 часа

Проверка и оценка на знанията: Писмен изпит – I семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 2+1

ECTS кредити: 5

 

Основни теми: Въведение в дисциплината.  Необходимост от анализ и алтернативни решения в инвестиционните проекти. Жизнен цикъл на проект. Стойност на парите във времето. Лихвен процент, сконтов процент и минимално приемлива възвръщаемост. Олихвяване и дисконтиране на сложна лихва, Сравняване на алтернативи, формулиране на инвестиционни алтернативи, етапи на анализа. Парични потоци в инвестиционните проекти. Крайни парични потоци. Методи на еквивалентната стойност – метод на настоящата стойност. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционния проект – метод на анюитета, метод на бъдещата стойност, метод на вътрешната норма на възвръщаемост. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционния проект – метод на срока на откопуване. Чувствителност и анализ на равновесието при оценка на инвестиционните проекти. 

 

 

 

Законова и нормативна уредба в строителството

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 

 • доц. д-р инж. Лора Рангелова

 

Аудиторна заетост: 30 часа (30 ч. лекции)

Извънаудиторна заетост: - 30 часа

Проверка и оценка на знанията: Писмен изпит – I семестър

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 2+0

ECTS кредити: 2

 

 

Основни теми: Правна норма-същност, съдържание, видове. Вещно право. Право на собственост и начини на придобиване. Основни видове документи и тяхното вписване. Административно право – издаване, обжалване, влизане в сила и изпълнение на административни актове. Административен контрол по устройство на територията и строителството. Административни действия във връзка с незаконното строителство. Правно регулиране на отношенията в строителството. Закон за устройството на територията и подзаконови актове към него. Предназначение на териториите и поземлените имоти. Общи условия към устройството на териториите. Видове застрояване и параметри на застрояване. Правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване. Сгради на основното застрояване. Изисквания към жилищните сгради и жилищата.

 

 

 

Стратегии в инвестиционното проектиране

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Иван Брешков

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: - 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

 

Основни теми: Видове проекти. Фази на планиране и изпълнени. Процедури и трхники за управление на проекти. Стратегии за планиране на проекта. Значение на предварителното планиране. Проверка на осъществимостта на проекта. Принципи на Парето. Определяне на необходимите ресурси. Плана за съдържанието и ресурсите на проекта. Реализация на проекта. Мониторинг и контрол. Стил на ръководителя на проекта. Срещи, доклади и разработване на комуникационна стратегия. Заключителен доклад. Следпроектен преглед. Участници в проекта. Действия при отганизационна промяна. Роля на екипнпото ядро. Йерархия на проекта. Детайлно планиране на проекта. Идентифициране на задачите и определяне на лигическата им последователност. Основни правила за групова норма на екипа. Последна фаза на проекта. Процедура за преглед на проекта след завършването му.

 

 

Строително предприемачество

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Лора Рангелова

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: - 30 часа

Проверка и оценка на знанията: Писмен семестриален изпит

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

 

 

Основни теми: Същност на предприемачеството. Предприемаческа практика в България. Цели и приоритети на предприемаческия бизнес. Предприемачески подходи. Предприемаческа съзидателност и роля на иновациите. Методи за генериране на идеи. Идея за нов бизнес. Оценка на пазарната прогодност на предприемаческата идея. Създаване на предприемаческа фирма. Пазарна стратегия. Оценка на предприемаческия риск. Планиране на бизнеса. Финансиране на предприемаческия бизнес. Предприемачески мениджмънт. Предприемаческа култура и бизнес етика.

 

 

Маркетинг в строителството

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 •  д-р  Сотир Илиев

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: - 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

 

Основни теми: Маркетинг и стратегия – същност и етапи на разработване. Дискусия върху основните маркетингови стратегии и сегментиране на пазара. Познаване на пазара. Методология на маркетинговите проучвания. Дискусия върху методологията и организацията на маркетинговите проучвания. Проучване на продукта. Жизнен цикъл на продукта. Стокова и иновационна политика. Дискусия върху жизнения цикъл на продукта и иновацията на стоковия асортимент. Познаване на обкръжението. Политика на цените. Въздействие върху пазара. Политика на дистрибуцията и рекламна политика. Лансиране на продукта. Дискусия върху рекламната политика и средства за рекламно въздействие. Организация на маркетинга. Дискусия върху основните подходи при изграждане на маркетинга.

 

Организация на комуникациите

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 •  Доц. Брешков

Аудиторна заетост: 15 часа (15 ч. лекции)

Извънаудиторна заетост: - 30 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 1+1

ECTS кредити: 2

 

Основни теми: Характеристика на комуникативния акт; последствия от комуникативния процес. Видове комуникативни системи; ефекти на специфични комуникации. Комуникативна, интерактивна и перцептивна страна на общуването между фирмата и потребителите. Специфика на обмена на информация в комуникативния процес. Общуване и междуличностни отношения във фирмата. Управление на взаимодействието и взаиморазбирането в процеса на комуникация; съпротивление и подчинение; одобрение и неодобрение. Управление на контакта, диалога и конфликтите във фирмата. Техники за размяна на  публични послания. Фази на контакта и позиции на партньорите в диалога, комуникация и фирмен конфликт. Управление на промените и нововъведенията във фирмата; фирмено управление и рискове в бизнеса. Фактори, особености и управление на културно-етичното поведение. Управление на фирмената предприемчивост; справяне с конкуренцията, конюктурата и кризите на  пазара. Управление на имиджа на фирмата и избор на фирмената марка.

 

Организация на строителните инвестиционни проекти

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – v_stoianov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 часа (30 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: - 60 часа

Проверка и оценка на знанията: изпит

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 3+3

ECTS кредити: 6

 

Основни теми: Въведение в дисциплината. Планирането и организирането като функция на управлението. Поставяне на целите и определяне на приоритетите на инвестиционния проект. Делова игра за определяне на приоритетите при поставени цели на проекта. Стратегическо планиране в инвестиционния проект. Производствено организиране на инвестиционния проект. Линейно програмиране на неповтарящо се производство. Организиране на ресурсите в инвестиционния проект. Методи, използвани при планиране и организиране на запасите. Планиране на ресурсите в проекта чрез използване на основните методи – JIT, MRP, EOQ  и др. Задание за проектиране. Методи за моделиране на организацията на инвестиционния проект. Моделиране на организацията на проекта. Динамично оперативно планиране с помощта на съвременни компютърни технологии. Основни използвани програмни продукти в планирането и организацията на инвестиционния проект – MP, GP5, RM.

 

Логистика в  строителните инвестиционни проекти

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • Проф. д-р Филип Тодоров

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: - 45 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 1+2

ECTS кредити: 3

 

Основни теми: Въведение – управлението на материално-техническите ресурси като част от управлението на инвестиционни проекти; влияние на ресурсите върху планирането и изпълнението на проекта. Методологически основи на логистиката и управление на материално-техническите ресурси. Организация на материално-техническото ресурсно осигуряване. Технико-икономическа характеристика на материално-техническите ресурси. Класификация на ресурсите, използвани в проектите. Определяне на потребностите от материално-технически ресурси – избор на методи и лимитиращи фактори, АВС анализ. Планиране на потребностите от материално-технически ресурси – стратегия и тактика. Основни раздели и показатели на плана- материални баланси и планове. Проучване на маркетингови канали на източници и доставчици на материално-технически ресурси. Методи и критерии за избор на източници и доставчици. Пазари на материално-технически ресурси. Борси. Управление на запасите от материални ресурси. Оптимални параметри на запасите: оптимално количество; оптимален брой доставки; оптимален интервал на доставките. Методи за определяне. Управление на разходите за материални ресурси. Минимизиране на разходите за закупуване,  на доставните разходи и на разходите за съхранение. Ефективност на използването на материалните ресурси. Използване на методите на линейното програмиране в управлението на материалните ресурси; транспортна задача, симплекс метод, други методи.

 

Управление на финансовите ресурси

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • Д-р Сотир Илиев

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: - 45 часа

Проверка и оценка на знанията: изпит

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 1+2

ECTS кредити: 3

 

Основни теми: Парични потоци – същност, видове. Разлика между поток и потокът на печалбата. Управление на паричния поток – планиране и контрол. Отчет на паричните потоци. Въздействие на амортизацията и данъците върху инвестиционните решения – решения за разширяване на капитала; решения за възстановяване на капитала. Въздействието на амортизацията и данъците върху инвестиционните решения – решения от типа „произведи сам или купи”; решения от типа „наеми или купи”. Влияние на инфлацията върху оценката за финансовата ефективност на инвестиционни проекти. Използване на метода на критичната точка за определяне финансовата изгода на инвестициите – варианти. Бюджет на инвестиционния проект – същност, видове, организационни цели, структура, фактори от които зависи структурата на бюджета. Разработване на бюджета; разработване „отгоре-надолу”. Разработване „отдолу-нагоре”; смесен подход при разработване на бюджета. Техники за управление на бюджета – управление на луфтовете; ускоряване; PERT/разходи. Представяне на бюджета – аспекти на представянето като основа за плащанията и наблюдение и контрол. Изпълнение на инвестиционния проект; усвояване на бюджета. Стойност на жизнения цикъл на инвестиционен проект /LCC/. Класификация на стойностите компоненти по фаза „жизнен цикъл”. Разработване на модел LCC. Използване на  LCC модел.

Организация и управление на персонала

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • Проф. Нако Стефанов

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: - 60 часа

Проверка и оценка на знанията: изпит

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 2+3

ECTS кредити: 5

 

Основни теми: Основи на управлението на персонала-подходи за управление. Мотивация. Мотивационен процес. Съдържателни теории на мотивацията. Управление на работните групи. Характерни черти и класификация. Формиране на работни групи-причини. Специфични типове групи. Водещи личности в проекта. Лидерство – същност. Фактори, които влияят върху ефективността на лидерството. Лидерството като работа. Теории за лидерство-ситуационни теории и теории, основаващи се на личностно-поведенческите качества на лидера. Планиране на трудовите ресурси. Фази на планиране. Набиране на персонал. Подбор на кадрите с проверка на качествата на канидатите. Обучение и адаптация на персонала. Оценка на трудовата дейност. Повишаване на качеството на трудовия живот. Контролни ситуации-същност. Видове конфликти – вътрешноличностен и междуличностен конфликт; вътрешногрупов и междугрупов конфликт. Причини за конфликта. Управление на конфликтни ситуации – структурни методи и междуличностни стилове за решаване на конфликти.

 

Идентификация на риска и математически методи за анализ

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • Доц. д-р Веселин Кънчев

Аудиторна заетост: 45 часа (15 ч. лекции, 30 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: - 75 часа

Проверка и оценка на знанията: изпит

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 2+3

ECTS кредити: 5

 

Основни теми: Въведение в дисциплината. Основни понятия. Характеристика на рисковата ситуация. Връзка между променящата се ситуация и рисковата ситуация. Особености на системата на управление на риска. Предпоставки за риск. Класификация на видовете риск. Теория на разпределение. Методи за генериране на случайни числа. Контролингова система на управление на риска. Планиране на риска. Идентифициране на риска на база план за изпълнение на проекта. Качествен и количествен анализ на риска с прилагане на методите за вземане на управленски решения. Изработване на план за управление на риска. Идентифициране на риска. Метод SEER, „Черна кутия”. Методи „Делфи”, „Ринги”. Методи „Мозъчна атака”, „Синектика”. Качествен анализ на риска. Модел на компютърен анализ. Количествен анализ на риска. Методи на количествен анализ. План на риска. Предварителен и изчислителен план на риска. Мониторинг и контролинг на риска. Анализ на съответствието „план-изпълнение”. Контрол на риска.

Контрол и оперативно ръководство на строителните инвестиционни проекти

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов

Аудиторна заетост: 45 часа (30 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: - 45 часа

Проверка и оценка на знанията: изпит

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 2+2

ECTS кредити: 4

 

Основни теми: Въведение в дисциплината. Функции на оперативното управление и тяхното разположение за реализирането на инвестиционния проект. Информационни системи /ИС/. Същност, роля и значение. Видове оперативен контрол. Същност, роля и значение3. Оперативен контролинг  /ОК/. Същност, роля и значение. Определяне на критерии, показатели и признаци в ОК. ОК и информационни системи в проекта. Контролинг на запасите. Контролинг на строително-производствената дейност. Контролинг на реализацията. Анализ и оценка на изпълнението на проект. Методи за анализ и оценка на проект.

Компютърни технологии ІІ

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподаватели:

 • Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов

Аудиторна заетост: 60 часа (60 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: - 60 часа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

I курс, I семестър; 2+3

ECTS кредити: 5

 

Основни теми: Въведение в дисциплината. Критерий за избор на програмен продукт. Поглед върху процеса на планиране. Дефиниране на информацията от проекта. Връзки между задачите с Gaudy Project 5. Модифициране на взаимоотношенията между задачите. Организиране на списък със задачите с Gaudy Project 5. Добавяне на ресурси. Решаване на ограничения във времето с Gaudy Project 5. Решаване на конфликти с ресурсите. Показване дата на изпълнението. Сортиране и филтриране. Показване на процесите на управление в проекта. Създаване на базов план Gaudy Project 5. Обработка на ресурсни графици с Gaudy Project 5. Въвеждане на дата за изпълнените задачи с Gaudy Project 5. Въвеждане на процент към изпълняваните задачи с Gaudy Project 5. Връзки между задачите с ВМ. Модифициране на взаимоотношенията между задачите. Организиране на списък със задачите с ВМ. Добавяне на ресурси. Решаване на ограничения във времето с ВМ. Решаване на конфликти с ресурсите. Показване дата на изпълнението. Сортиране и филтриране. Показване на процесите на управление в проекта. Създаване на базов план с ВМ. Обработка на ресурсни графици с ВММ. Въвеждане на дата за изпълнените задачи с ВМ. Въвеждане на процент към изпълняваните задачи с ВМ. Сравнение на резултатите.

http://uipi3

 

 

Кофражни системи и скелета

 

Основно звено, катедра: Строителен факултет; катедра “Технология и мениджмънт на строителството”

Преподавател:

 • доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова  – o_lazova@abv.bg  

 

Аудиторна заетост: 30 часа (15 ч. лекции, 15 ч. упражнения)

Извънаудиторна заетост: 30 часа (от тях ....... ч. учебна практика)

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка на тест и практическо владеене на програма – ІI семестър.

Курс, семестър, седмична заетост (лекции и упражнения):

І курс, ІI семестър; 1+1.

ECTS кредити:   2

 

Основни теми: Кофражни системи и скелета за изграждане на сгради и съоръжения – обща характеристика и класификация. Рамкови кофражи за изпълнение на стени и колони – устройство, приложение, оразмеряване на кофражни системи: Peri (Trio, Domino, Handset); Doka (Framax, Frami), NOE (H20) и др. Кофражи за изграждане на сгради и съоръжения с кръгли стени и колони (Peri Rundflex, NOE-combi 20, Monofub и др.). Кофражни системи за изпълнение на плочи и греди Peri (Multiflex, Skydeck). Подпори Peri (PEP, Multiprop). Кофражни системи за изпълнение на плочи и греди Dokaflex 1-2-4 и NOE (H20). Подпори Doka Eco 20 и др. Кофражни маси (Peri, Doka,  NOE и др.). Кофражни и монтажни носещи скелета. Метални рамкови скелета. Фасадни и предпазни скелета. Метални хоризонтални скелета. Проектиране на кофраж Peri с програмен продукт ELPOS – общи сведения и списъци от команди. Създаване на нов обект. Създаване на тактове при кофриране на стени и колони с Trio. Проектиране на кофраж за плоча с елементи Skydeck и Multiflex. Проектиране на конзолни предпазни платформи ASG. Копиране на обект създаден с ELPOS.

         

 

 

435 0.235

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...