en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов ас. инж. Владимир Матуски Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Анита Костадинова Хандрулева

доц. д-р инж.

Механика и математика - Ръководител катедра

Приемно време и консултации:
понеделник 13:00 - 15:00 сряда 13:00 - 15:00


Телефон: 80 29 138
Имейл: anita_handruleva@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Строителна механика І, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителна механика І част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна механика ІІ, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Съпротивление на материалите, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
---
Строителна статика 1, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна статика 2, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование

1999 - 2003

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето” – гр. Бургас

Наименование на придобитата квалификация: Строителен техник

2003 - 2007

Висше строително училище „Любен Каравелов” – гр. София

Наименование на придобитата квалификация: ОКС: „бакалавър”, специалност: „Строителство на сгради и съоръжения”, професионална квалификация: строителен инженер

2007 - 2009

Висше строително училище „Любен Каравелов” – гр. София

Наименование на придобитата квалификация: ОКС: „магистър”, специалност: „Строителство на сгради и съоръжения”, специализация: „Строителни конструкции”, професионална квалификация: строителен инженер – конструктор

2010-2014

Висше строително училище „Любен Каравелов” – гр. София

Степен: доктор; Професионално направление: 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия"; Научна специалност: 01.02.03 "Строителна механика, съпротивление на материалите"

Професионална реализация

2008 - ......

Асистент към катедра "Механика и математика" - ВСУ „Л. Каравелов”

Научни интереси

Числени методи в строителната механика, метод на крайните елементи, теория на еластичността, динамика и устойчивост на строителните конструкции

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – пълна проектантска правоспособност

Членство в университетски структури

Факултетен съвет на строителен факултет на ВСУ „Любен Каравелов“ - секретар

Контролен съвет на ВСУ „Любен Каравелов“

Членство в научни и професионални съюзи

IASS, International Association of sparse and shell structures – since 2008.

IABSE, International Association for Bridge and Structural Engineering – since 2008

Ръководство или участие в научни проекти

Ръководител на проект по НИЗ: “Моделиране и анализ на куполни конструкции и многослойни структури”;

Ръководител на проект по НИЗ: “Пространствени прътови конструкции”;

Участник в проект по НИЗ: Изследване на изградени обществени и промишлени сгради и комплекси с цел адаптацията им към съвременни функции;

Участник в проект по НИЗ: Уточнено моделиране на възли от пространствени прътови конструкции и влияние на възлите върху поведението на структурите.

Учебни пособия

Ръководство за упражнения по Теория на еластичността, Устойчивост и Динамика на строителните конструкции, първо издание, 180 стр., издателство на ВСУ, София, (2011);

Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP 2000, първо издание, 390 стр., издателство на ВСУ-София (2012);

Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP 2000, първо издание, 390 стр., издателство на КИИП София (2013).

Публикации

33 научни публикации

 

 

 

522 0.185

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...