en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков ас. инж. Илиана Стойнова ас. инж. Владимир Матуски проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р Николай Манев доц. д-р Веселин Кънчев Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анита Костадинова Хандрулева

доц. д-р инж.

Механика и математика - Ръководител катедра

Приемно време и консултации:
понеделник 13:00 - 15:00 сряда 13:00 - 15:00


Телефон: 80 29 138
Имейл: anita_handruleva@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Строителна механика І, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителна механика І част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна механика ІІ, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Съпротивление на материалите, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
---
Строителна статика 1, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителна статика 2, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование

1999 - 2003

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето” – гр. Бургас

Наименование на придобитата квалификация: Строителен техник

2003 - 2007

Висше строително училище „Любен Каравелов” – гр. София

Наименование на придобитата квалификация: ОКС: „бакалавър”, специалност: „Строителство на сгради и съоръжения”, професионална квалификация: строителен инженер

2007 - 2009

Висше строително училище „Любен Каравелов” – гр. София

Наименование на придобитата квалификация: ОКС: „магистър”, специалност: „Строителство на сгради и съоръжения”, специализация: „Строителни конструкции”, професионална квалификация: строителен инженер – конструктор

2010-2014

Висше строително училище „Любен Каравелов” – гр. София

Степен: доктор; Професионално направление: 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия"; Научна специалност: 01.02.03 "Строителна механика, съпротивление на материалите"

Професионална реализация

2008 - ......

Асистент към катедра "Механика и математика" - ВСУ „Л. Каравелов”

Научни интереси

Числени методи в строителната механика, метод на крайните елементи, теория на еластичността, динамика и устойчивост на строителните конструкции

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – пълна проектантска правоспособност

Членство в университетски структури

Факултетен съвет на строителен факултет на ВСУ „Любен Каравелов“ - секретар

Контролен съвет на ВСУ „Любен Каравелов“

Членство в научни и професионални съюзи

IASS, International Association of sparse and shell structures – since 2008.

IABSE, International Association for Bridge and Structural Engineering – since 2008

Ръководство или участие в научни проекти

Ръководител на проект по НИЗ: “Моделиране и анализ на куполни конструкции и многослойни структури”;

Ръководител на проект по НИЗ: “Пространствени прътови конструкции”;

Участник в проект по НИЗ: Изследване на изградени обществени и промишлени сгради и комплекси с цел адаптацията им към съвременни функции;

Участник в проект по НИЗ: Уточнено моделиране на възли от пространствени прътови конструкции и влияние на възлите върху поведението на структурите.

Учебни пособия

Ръководство за упражнения по Теория на еластичността, Устойчивост и Динамика на строителните конструкции, първо издание, 180 стр., издателство на ВСУ, София, (2011);

Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP 2000, първо издание, 390 стр., издателство на ВСУ-София (2012);

Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP 2000, първо издание, 390 стр., издателство на КИИП София (2013).

Публикации

33 научни публикации

 

 

 

334 0.148