en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов доц. д-р инж. Христина Заякова доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Андрей Михайлов ас. инж. Владислава Гогова-Илиева ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ВЛАДИСЛАВА АТАНАСОВА ГОГОВА - ИЛИЕВА 
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

+ 359 899 972 348

e-mail

vladi_a_g@abv.bg

Образование
1996 - 2002

ВСУ „Любен Каравелов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство  - специализация: Технология и организация

Степен

магистър

1991 - 1996 Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия  „Арх. Камен Петков”  гр. Пловдив
Специалност Строителство и архитектура
Професионална реализация
2010 - …..

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент в катедра: „Технология и мениджмънт на строителството”

2006 - 2010

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент в катедра: “Мениджмънт на строителството”

2005 - 2010

„Военно строителство инженеринг” ЕООД, гр.София

 

Инвеститорски контрол

2002 - 2005

Военно строителство инженеринг” ЕООД, гр.София

 

Специалист ПТО

Научни интереси

Организация и изпълнение на стр-то, ЗБУТ, ПБЗ, ценообразуване в стр-то, менижмънт на строителството, технология на стр-то

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционото проектиране – КИИП – София-град

Водени лекционни курсове

ССС-  42. Организация на строителството

43.Строителен мениджмънт

ССС- И.2.5.Компютърни системи в организацията и управлението на строителството

ССС-37. Технология на строителните процеси

АРХ. А - 100. Организация на строителството

МАГ- УИП. Организация на строителните инвестиционни проекти

МАГ- УИП. Компютърни технологии

Публикации

5 научни публикации

Курсове Курс “Глобална политика по риска и тенденции за развитие на най – добрите световни практики за постигане устойчивост на бизнеса. Въведение в  ISO 22301:2012”
 

 

515 0.178

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...