en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ВЛАДИСЛАВА АТАНАСОВА ГОГОВА - ИЛИЕВА 
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

+ 359 899 972 348

e-mail

vladi_a_g@abv.bg

Образование
1996 - 2002

ВСУ „Любен Каравелов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство  - специализация: Технология и организация

Степен

магистър

1991 - 1996 Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия  „Арх. Камен Петков”  гр. Пловдив
Специалност Строителство и архитектура
Професионална реализация
2010 - …..

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент в катедра: „Технология и мениджмънт на строителството”

2006 - 2010

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент в катедра: “Мениджмънт на строителството”

2005 - 2010

„Военно строителство инженеринг” ЕООД, гр.София

 

Инвеститорски контрол

2002 - 2005

Военно строителство инженеринг” ЕООД, гр.София

 

Специалист ПТО

Научни интереси

Организация и изпълнение на стр-то, ЗБУТ, ПБЗ, ценообразуване в стр-то, менижмънт на строителството, технология на стр-то

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционото проектиране – КИИП – София-град

Водени лекционни курсове

ССС-  42. Организация на строителството

43.Строителен мениджмънт

ССС- И.2.5.Компютърни системи в организацията и управлението на строителството

ССС-37. Технология на строителните процеси

АРХ. А - 100. Организация на строителството

МАГ- УИП. Организация на строителните инвестиционни проекти

МАГ- УИП. Компютърни технологии

Публикации

5 научни публикации

Курсове Курс “Глобална политика по риска и тенденции за развитие на най – добрите световни практики за постигане устойчивост на бизнеса. Въведение в  ISO 22301:2012”
 

 

301 0.123