en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов ас. инж. Владимир Матуски Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Владимир Данчов Матуски

Лични данни

Научно звание

асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 138

e-mail

vmatuski@vsu.bg

Образование

1989 - 1993

Техникум по индустриализирано строителство „Христо Ботев” – гр. Кюстендил

Наименование на придобитата квалификация: Строителен техник

1995 - 2001

Университет по строителство, архитектура и геодезия – гр. София

От 1995 до 1996 – Геодезически факултет, специалност „Геодезия”;

От 1996 до 2001 – Строителен факултет, специалност „Промишлено и гражданско строителство”

Наименование на придобитата квалификация Магистър инженер по специалност „Промишлено и гражданско строителство” със специализация „Конструкции”

2011 - ....

Висше строително училище „Любен Каравелов” – гр. София

Докторант по научна специалност: 01.02.03 „Строителна механика, съпротивление на материалите”

Тема на дисертационната работа: „Уточнени модели за възли на пространствени прътови конструкции”; Дата на зачисляване в докторантура: 01.09.2011 г.

Професионална реализация

2012 - ......

Асистент към катедра "Механика и математика" - ВСУ „Л. Каравелов”

2010 - 2012

Хоноруван асистент към катедра "Механика и математика" - ВСУ „Л. Каравелов”

2003 - 2011

Главен инженер във фирма "Кейт – Вит" (Метални конструкции Яна) с сфера на работа "Проектиране и изпълнение на метални конструкции и изделия"

2002-2003

Младши инспектор РДНСК – гр. Кюстендил (Надзор и проверка законността на изградените и изграждащите се сгради и съоръжения)

Научни интереси

Числени методи в строителната механика, метод на крайните елементи, теория на еластичността, динамика и устойчивост на строителните конструкции

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – пълна проектантска правоспособност

Членство в университетски структури

Контролен съвет на ВСУ „Любен Каравелов“

Членство в научни и професионални съюзи

IASS, International Association of sparse and shell structures – since 2008.

IABSE, International Association for Bridge and Structural Engineering – since 2008

Ръководство или участие в научни проекти

Участник в проект по НИЗ: Изследване на изградени обществени и промишлени сгради и комплекси с цел адаптацията им към съвременни функции;

Участник в проект по НИЗ: Уточнено моделиране на възли от пространствени прътови конструкции и влияние на възлите върху поведението на структурите.

Водени лекционни курсове

ССС-28 Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции

МАГ-СК.3 Метод на крайните елементи в строителната механика

САСС Строителна механика I част

САСС Строителна механика ІI част

АРХ Строителна механика І част

АРХ Строителна механика ІI част

Автоматизирани системи за проектиране и управление на строителството - Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - гр. София

 

 

Учебни пособия

Ръководство за упражнения по Теория на еластичността, Устойчивост и Динамика на строителните конструкции, първо издание, 180 стр., издателство на ВСУ, София, (2011);

Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP 2000, първо издание, 390 стр., издателство на ВСУ-София (2012);

Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP 2000, първо издание, 390 стр., издателство на КИИП София (2013).

Публикации

22 научни публикации

 

 

 

499 0.226

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...