en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Консултантска дейност

Във ВСУ се осъществява Консултантска дейност

Направление: „Сеизмична осигуреност и динамична устойчивост на сгради“

Високо квалифициран хабилитиран колектив с богат в областта опит изготвя становища и експертизи по отношение на сеизмичната осигуреност и динамична устойчивост на съществуващ сграден фонд и съоръжения, както и на проектна документация при ново строителство на сложни сгради и съоръжения. Колективът включва хабилитирани лица и практикуващи инженери от три университета и е в състав:

  • проф. д.т.н. инж. Константин Казаков (ВСУ „Л. Каравелов“) – ръководител;
  • доц. д-р инж. Радан Иванов (ВСУ „Л. Каравелов“) – зам. ръководител;
  • проф. д-р инж. Здравко Бонев (УАСГ-София);
  • доц. д-р инж. Цветан Георгиев (УАСГ-София);
  • доц. д-р инж. Анита Хандрулева (ВСУ „Л. Каравелов“);
  • доц. д-р инж. Иван Павлов (ВСУ „Ч. Храбър“);
  • доц. д-р инж. Дария Михалева (ВСУ „Ч. Храбър“).

За становища, експертизи и консултация за проектна документация се обръщайте към проф. д.т.н. инж. Константин Казаков (kazakov@vsu.bg) или доц. д-р инж. Радан Иванов (r_ivanov@vsu.bg).

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

341 0.189