en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Учебен план

Специалност "Архитектура"

Професионална квалификация: "архитект",
Образователно-квалификационна степен "магистър"

Описание

Учебният план на специалността „Архитектура” от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” е разработен при спазване на изискванията на Закон за висшето образование, Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, Наредба на МОН за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура” на образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „архитект”. (ДВ, бр. 49/2003), Наредба N21/30.09.2004г. на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация, Правилника за провеждане на учебната дейност и квалификационната характеристика на випускника на ВСУ „Л. Каравелов”.

Съобразени са Директива 85/384 СЕЕ и Директива 2005/36/ЕС за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други документи в областта на архитектурата, изискванията на Международния съюз на архитектите за обучението по архитектура и изискванията на Асоциацията на европейските училища по архитектура.

Разработването на учебния план е извършено като са спазени традициите и спецификата на архитектурното обучение в България.

В съответствие с Постановление на МС N162/23.07.2002г. и квалификационната характеристика, формирането на Учебното съдържание е базирано на следните изисквания в обучението на студентите:

  • задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността „Архитектура”;

  • усвояване на основите на научноизследователската, научно-приложната и художествено-творческата дейност;

  • осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получените знания и придобити умения;

  • развитие на способности във випускниците за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.

Обучението се извършва само в редовна форма и неговата продължителност е 5,5 години (10 семестъра с продължителност всеки по 15 седмици и 100 дни за подготовка и защита на дипломна работа).

 

Основен принцип и характерна черта на разработения учебен план е създаването на цялостно замислена и вътрешно координирана дидактически последователност от учебни дисциплини и практически упражнения, които постепенно да въведат обучаемия в архитектурното творчество и проектиране.

Учебният план е организиран така, че да започва с въвеждащи в областта знания: рисуване и моделиране, понятия за архитектурни конструкции и композиция, строителна физика, материалознание и др. Обучението в областта на композицията започва от принципите на абстрактната композиция и преминава в спецификата на композицията в архитектурна среда и архитектурни задачи, последвани от първият проект за малка сграда и нейните градоустройствени проблеми. Този учебен план дава възможност за взаимно обвързване на различни последователни проекти. Например: жилище – с интериор на жилището; колективни жилища – с градоустройство; градоустройство – с паркове, обществена сграда – с опазване на архитектурно наследство – със сграда в исторически контекст – с интериор на обществена сграда и други подобни.

В учебния план има 15 архитектурни проектирания, като специализираните архитектурни лекции предшестват с един семестър проектирането по същата тема. С цел наученият материал да се приложи в проектирането. Към часовете за архитектурни проектирания са заложени часове за работа с водещия преподавател (лектора). Учебните практики и стажове са общо 7, като учебната практика в осми семестър е стаж от 80 часа и приключва със „зачита се”.

 

Общата аудиторна заетост на студентите за 5,5-годишен курс на обучение е 4275 часа, а извънаудиторната заетост е 5355 часа.

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО – задължителни (3855 часа), избираеми (390 часа)и факултативни (30 часа). От тях 46 дисциплини завършват със семестриални изпити, а 27 – с текущи оценки. Във всяка група от предложените избираеми и факултативни дисциплини студентите са длъжни да изберат по една от предложените им дисциплини.

На студентите се осигуряват задължителни занимания по физическа подготовка и спорт в общ обем от 300. часа, разпределени от I до X семестър (по 30 часа на семестър). Занятията по физическа подготовка и спорт всеки семестър приключват със заверка в студентската книжка от преподавател (треньор), а в X семестър – със „зачита се”.

Възможността за изучаване на чужд език е предвидено като избираема дисциплина или чрез допълнителни курсове за квалификация.

В учебния план е предвидено разработване и защита на 19 бр. курсови проекти, а в 20 учебни дисциплини се разработват и защитават курсови задачи. Оценките на курсовите проекти се вписват в издаваните академични справки и в приложенията на дипломите. Корекции и защити на курсовите проекти и задачи, определени в учебния план, се извършват от преподавателите извън аудиторната им заетост под формата на консултации, а отчитането им се извършва съгласно Нормативи за годишната учебна заетост на академичния състав.

 

За всяка учебна дисциплина в учебния план са определени кредитни точки по ЕСТS, което дава възможност за мобилност на студентите в български и чуждестранни университети. Общият брой кредитни точки за целия курс на обучение от 10 семестъра е 300 кредита плюс 15 кредита за дипломна работа. Определеният брой по всяка учебна дисциплина кредитни точки се вписва в издаваните академични справки на студентите след успешно полагане на съответния семестриален изпит (текуща оценка) или оценка на курсов проект.

При разработване на учебния план е извършено сравнение с учебните планове по същата специалност на други висши училища у нас и в чужбина.

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1История на изкуството І30 - 0 - 0писмен изпит 3
2Моделиране І0 - 45 - 0текуща оценка 3 курсова задача3
3Основи на абстракната композиция15 - 60 - 0текуща оценка 12 курсова задача6
4Основи на архитектурната композиция15 - 0 - 0текуща оценка 1
5Рисуване І0 - 45 - 0текуща оценка 5 курсова задача3
6Сградостроителство I част30 - 0 - 0писмен изпит 3
7Въведение в архитектурното проектирене (ВАП)30 - 0 - 0писмен изпит 3
8Математика30 - 30 - 0писмен изпит 5
9Избираема дисциплина - група 115 - 30 - 0текуща оценка 3
10Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Подготвителен курс по математика15 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 37530
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
7ВАП - изобразителни средства в архитектурата0 - 45 - 0курсова задача 1 курсова задача3
11История на изкуството ІІ30 - 0 - 0писмен изпит 2
12Моделиране ІІ0 - 45 - 0текуща оценка 3 курсова задача2
4Основи на архитектурната композиция0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект4
13Рисуване ІІ0 - 45 - 0текуща оценка 5 курсова задача2
6Сградостроителство I част0 - 30 - 0курсова задача 1 курсова задача2
14Сградостроителство ІІ част30 - 0 - 0писмен изпит 2
15Геодезия30 - 30 - 0писмен изпит 4
16Дескриптивна геометрия45 - 45 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
17Избираема дисциплина - група 215 - 30 - 0текуща оценка 3
УП-01: Геодезия0 - 0 - 20текуща оценка 1
18УП-02: Рисуване0 - 0 - 40текуща оценка 5 курсова задача1
19УП-03: Сградостроителство0 - 0 - 40текуща оценка 1
10Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 49532

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
202D компютърно проектиране15 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
21АП І - ваканционно селище0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
22Жилищни сгради60 - 0 - 0писмен изпит 4
23История на архитектурата на древността и античността30 - 0 - 0писмен изпит 2
24Обществени сгради60 - 0 - 0писмен изпит 4
14Сградостроителство II част0 - 60 - 0курсова задача 1 курсова задача3
25Сградостроителство III част30 - 0 - 0писмен изпит 2
26Строителна физика15 - 15 - 0писмен изпит 2
27Строителни материали45 - 15 - 0писмен изпит 4
28Избираема дисциплина - група 315 - 30 - 0текуща оценка 3
10Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 49532
 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
29АП II - еднофамилна жилищна сграда0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект6
30АП III - обществени сгради І0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект6
31Архитектурно компютърно проектиране15 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача4
32Енергоефективна архитектура30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
33История на средновековната аритектура45 - 0 - 0писмен изпит 3
25Сградостроителство III част0 - 30 - 0курсова задача 1 курсова задача2
34Строителна механика І30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
35Избираема дисциплина - група 415 - 30 - 0текуща оценка 3
10Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 43532

Трети курс

 Пети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
36Аграрни сгради30 - 0 - 0писмен изпит 2
37АП IV - обществени сгради ІI0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
38АП V - многофамилна жилищна сграда0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
39Архитектурни конструкции I част30 - 0 - 0писмен изпит 2
40Графичен дизайн15 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача3
41Интериор І (Жилищни сгради)30 - 0 - 0писмен изпит 2
42История на архитектурата ХV-ХVІІІв.30 - 0 - 0писмен изпит 2
43Компютърни растерни изображения15 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача4
44Строителна механика ІІ30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
45Избираема дисциплина – група 515 - 15 - 0текуща оценка 2
10Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 45031
 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
46АП VIІ - аграрни сгради0 - 45 - 0оценка на проект 1 курсов проект3
47АП VІ - интериор І - жилищни сгради0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
39Архитектурни конструкции І0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
48Архитектурни конструкции ІІ30 - 0 - 0писмен изпит 2
49Градоустройство І30 - 0 - 0писмен изпит 2
50История на балканската архитектура30 - 0 - 0писмен изпит 2
51Компютърни 3D визуализации15 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача2
52Промишлени сгради І30 - 0 - 0писмен изпит 2
53Стоманобетонни конструкции45 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
54Избираема дисциплина – група 615 - 30 - 0текуща оценка 3
УП-04: История на балканската архитектура0 - 0 - 40текуща оценка 1
УП-05: Градоустройство0 - 0 - 40текуща оценка 1
10Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 45032

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
55АП IX – промишлени сгради І0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
56АП VІІІ – градоустройство І0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
48Архитектурни конструкции ІІ0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
57Градоустройство ІІ30 - 0 - 0писмен изпит 2
58История на съвременната архитектура30 - 0 - 0писмен изпит 2
59Промишлени сгради ІІ30 - 0 - 0писмен изпит 2
60Социология в архитектурата30 - 0 - 0писмен изпит 2
61Сградни инсталации30 - 15 - 0писмен изпит 3
62Стоманени, дървени и пластмасови конструкции30 - 15 - 0 1 курсова задача3
63Избираема дисциплина – група 715 - 15 - 0текуща оценка 2
10Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 45031
 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
64АП Х - градоустройство ІІ0 - 90 - 0оценка на проект 1 курсов проект6
65АП ХІ - промишлени сгради ІІ0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
66Ландшафтна архитектура30 - 0 - 0писмен изпит 3
67Опазване на архитектурното наследство30 - 15 - 0писмен изпит 3
68Теория на архитектурата30 - 0 - 0писмен изпит 3
69Антисеизмично осигуряване на сгради0 - 15 - 0писмен изпит 2
62Стоманени, дървени и пластмасови конструкции15 - 15 - 0писмен изпит 2
70Технология на стротелните процеси30 - 0 - 0писмен изпит 2
71Факултативна дисциплина15 - 15 - 0текуща оценка 1
72Избираема дисциплина – група 815 - 15 - 0текуща оценка 2
УП-6: Архитектурни комплекси и ансамбли0 - 0 - 40текуща оценка 1
73УП-7: Стаж в проектантски бюра0 - 0 - 80зачита се 1
10Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 40531

Пети курс

 Девети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
74АП ХІІ – сграда в исторически контекст0 - 105 - 0оценка на проект 1 курсов проект9
75АП ХІІІ - градоустройство и ландшафтна архитектура0 - 90 - 0оценка на проект 1 курсов проект8
76Екология30 - 0 - 0писмен изпит 3
77Естетика30 - 0 - 0писмен изпит 3
78Интериор II - Обществени сгради30 - 0 - 0писмен изпит 3
79Организация на строителството15 - 15 - 0писмен изпит 3
80Избираема дисциплина - група 915 - 30 - 0текуща оценка 3
10Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 36032
 Десети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
81АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради0 - 90 - 0оценка на проект 1 курсов проект8
82АП ХІV - преддипломен проект0 - 135 - 0оценка на проект 1 курсов проект10
83Практикуване на професията30 - 0 - 0писмен изпит 3
84Териториално устройство30 - 15 - 0писмен изпит 4
85Нови тенденции в архитектурата30 - 0 - 0писмен изпит 3
86Избираема дисциплина - група 1015 - 15 - 0текуща оценка 2
10Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавателзачита се 1
Общо часове аудиторна заетост: 36031

Шести курс

 Единадесети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
87ДИПЛОМНА РАБОТА15 работа с преподавателоценка на проект 1 курсов проект15
Общо часове аудиторна заетост: 015

Избираеми дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 1
И-01 Английски език 10 - 45 - 0текуща оценка 3
И-02 Музеят – завръщане от бъдещето0 - 45 - 0текуща оценка 3
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 2
И-03 Английски език 20 - 45 - 0текуща оценка 3

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 3
И-04 Рисуване ІІІ0 - 45 - 0текуща оценка 6 курсова задача3
И-05 Моделиране ІІI0 - 45 - 0текуща оценка 2 курсова задача3
 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 4
И-06 Моделиране ІV0 - 45 - 0текуща оценка 2 курсова задача3
И-07 Рисуване ІV0 - 45 - 0текуща оценка 5 курсова задача3

Трети курс

 Пети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 5
И-08 Теория на иновационните стъпки30 - 0 - 0текуща оценка 3
И-09 Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция30 - 0 - 0текуща оценка 3
И-10 Българското изкуство в контекста на европейското45 - 0 - 0текуща оценка 2
И-11 Архитектурно компютърно проектиране с ArchiCAD12 - 18 - 0текуща оценка 2
И-12 Ландшафтна перспектива0 - 30 - 0текуща оценка 2
 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 6
И-13 Цвят в архитектурата15 - 30 - 0 2
И-14 Връзка между инженерното и архитектурното проектиране 30 - 0 - 0 3
И-15 Топлофизика и енергийна ефективност30 - 0 - 0 3

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 7
И-16 Архитектура на комуникационните пространства30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-17 Професията архитект30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-18 Архитектура на инженерните съоръжения30 - 0 - 0текуща оценка 2
И-19 Дизайн в архитектурна среда24 - 6 - 0текуща оценка 2
И-20 Рисуване ІІІ, след САСС0 - 45 - 0текуща оценка 6 курсова задача3
И-21 Моделиране ІІI, след САСС0 - 45 - 0текуща оценка 2 курсова задача3
И-22 Теория на иновационните стъпки, след САСС30 - 0 - 0текуща оценка 3
И-23 Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция, след САСС30 - 0 - 0текуща оценка 3
 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 8
И-24 Художествени съставки на недвижимото културно наследство30 - 0 - 0писмен изпит 2

Пети курс

 Девети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 9
И-25 Иновационно архитектурно проектиране30 - 15 - 0 3
И-26 Архитектура на хотелски сгради30 - 15 - 0 3
И-27 Църковна архитектура15 - 30 - 0 3
И-28 Медии и изкуство15 - 30 - 0 3
И-29 Медии и изкуство, след САСС15 - 30 - 0 3

Факултативни дисциплини

Четвърти курс

 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Ф-2Микроикономика15 - 15 - 0текуща оценка 1
Ф-1Кофражни системи и скелета15 - 15 - 0текуща оценка 2

 

539 0.375

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...