en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Задължителни дисциплини

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-1 История на изкуството І

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Лекционният курс има за цел да формира обща представа за развитието на изкуството (живопис, скулптура, архитектура) на древността, античността, средновековието и Ренесанса. Запознава студентите с периодизацията и класификацията на изкуствата, със синтеза на изобразителното изкуство и архитектурата, както и с основни понятия като епоха, направление, стил, художествено произведение, жанр и пр. Включва следните периоди и страни: първобитно-общинен строй, Месопотамия, Египет, Егейски свят, Древна Гърция, Рим, ранно-християнско изкуство, Византия, Западноевропейско средновековие, Ренесанс и общите особености на изкуството на Българското Възраждане. Задача на курса е усвояването на понятийния апарат, развитието на визуалната памет, познаване на тенденциите в развитието на изобразителното изкуство, на характерните особености на периодите и тяхното разпознаване посредством изображения.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-2 Моделиране І

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечев - stoiandechev@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 3

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Моделиране 1“ съдържа:

Просто формообразуване. Намеса в пространството куба посредством ротация, транслация и отнемане при определени условия. Макетиране на полученото тяло от хартиени разгъвки.

Курсовите задачи са 3 бр.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-3 Основи на абстракната композиция

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Николай Томов Николов - katyanikolova@hotmail.com

Аудиторна заетост: 75 ч., 15 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 75 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 12

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч., упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Основи на абстрактната композиция“ съдържа:

Преглед върху история на изкуството, Абстрактно изкуство. Сюжет и тема в изкуството. Абстракция на знаците. Абстрактна изобразителност и внушение. Оптически илюзии. Абстрактни форми и архитектурни форми. Мястото и значението на Баухаус в основополагането на модерното обучение по Архитектура и дизайн.

Курсовите задачи са 12 бр., смислово свързани помежду си и целят да представят цялостен ансамбъл от решения във вид на двумерни и тримерни абстрактни композиции.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-4 Основи на архитектурната композиция

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева - dr9673640@abv.bg
гл. ас. д-р арх. Пламен Генов Генов - arch_genov@abv.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч.,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Основи на архитектурната композиция“ съдържа:

Основни положения от теория на архитектурната композиция- определение, цел и задачи; обективни свойства на формата; средства за естетическа организация на формата; функционална организация на обемно- пространствената структура; архитектурни форми- символи; тектоника на съвременни сгради и инженерни съоръжения; съвременни обемно- пространствени композиции- тенденции. Интегриране на съвременните иновационни технологии в структурата на композиционните решения на абстрактно ниво.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-5 Рисуване І

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечев - stoiandechev@abv.bg
ст. преп. д-р худ. Николай Томов Николов - katyanikolova@hotmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 5

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Рисуване 1“ съдържа:

Перспектива на хвърлени сенки при слънчево осветление. Хвърлени сенки при група от прости геометрични тела. Хвърлени сенки при група от сложни архитектурни елементи. Светлосенъчно моделиране. Конструктивна рисунка.

Курсовите задачи са 5 бр.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-6 Сградостроителство I част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg
гл. ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов - yaroo@abv.bg
гл. ас. д-р арх. Пламен Генов Генов - arch_genov@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Лекционната учебна програма на дисциплината „Сградостроителство І част “ съдържа:

Въведение в сградостроителството. Елементи на сградата. Класификация на сградите по различни признаци. Тенденции в съвременно сградостроителство.
Конструктивни структури, системи и схеми.
Подготвителни работи на строителната площадка.
Земни работи. Общ изкоп, изкоп на основи, изкопни брегове на различни почви. Подпирания на изкопите, шпунтови огради (дървени, стоманобетонни, стоманени). Насипи.
Основи. Плитко фундиране. Основи върху наклонен терен.
Дълбоки основи: пилоти, спускащи се кладенци, шлиц стени и кесони.
Надосновни стени. Изолация на основи и надосновни стени срещу земна влага.
Изолация срещу почвени води.
Стени – изисквания, класификация. Предстени.
Стени от естествен камък. Тухлени стени.
Видове тухлени превръзки. Колони. Комини. Камини.
Стени от малки блокове и стъклени тела.
Лети (монолитни) стени. Видове кофражи. Строителни и топлотехнически проблеми.
Сглобяеми стени. Стени от големи блокове – изпълнение, детайли на фугите.
Стени от големи панели. Вътрешни и външни – изпълнение и детайли на връзките.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-7 Въведение в архитектурното проектирене (ВАП)

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „ВАП - Изобразителни средства в архитектурата“ съдържа:

Основни изразни средства, използвани в архитектурната репрезентация; начини на изобразяване на архитектурните обекти; архитектурни сигнатури за стени, прозорци, врати,стъпала, рампи, колони и пр., използвани в чертежите; архитектурни сигнатури за хора, настилки, облицовки, трева, дървета, вода и небе. Начини на оформяне и композиция на архитектурните чертежи. Видове линии; условно обозначение на строителните материали; размери на човека и заеманото от него място в пространството; елементи на достъпна среда за хора в неравностойно положение; композиция от основни елементи на обзавеждането. обзавеждане на пространството със сигнатурите, използвани в архитектурните проекти.Мащаби мащабност. Формализация и стилизация на изразните средства. Систематизиране на използваните изразни средства в библиотеки и връзка с CAD програмите. Колажът като средство за оформяне на представителни архитектурни чертежи.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-8 Математика

Основно звено: Катедра "Механика и математика"

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Дисциплината осигурява базисни знания и умения по Висша математика. Обемът на преподавания материал е съобразен с нуждите на другите дисциплини от учебния план на специалността.

Учебната програма на дисциплината „Mатематика“ включва следните теми:

Матрици и детерминанти, Системи линейни уравнения, Вектори, Уравнения на прави, равнини, криви и повърхнини от втора степен, Граници, непрекъснатост, производни и диференциали на функции, Локални ексремуми, Дифернциална геометрия на криви и повърхнини, Неопределен и определен интеграл, методи за интегриране. Двойни, тройни, криволинейни и повърхнинни интеграли и приложения, Основни понятия от теория на диференциалните уравнения, Теория на вероятностите и Математическата статистика.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-10 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-0 Подготвителен курс по математика

Основно звено: Катедра "Механика и математика"

Преподаватели: Преподавателят по дисциплината трябва да притежава висше образование в професионално направление 4.5 Математика.

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1,

ECTS кредити: 0

Описание на курса:

Дисциплината има за цел да намали различията в подготовката по математика на новоприетите студенти и да ги подготви за по-успешно усвояване на преподавания материал по математика и специалните дисциплини.

В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-7 ВАП - изобразителни средства в архитектурата

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: курсова задача

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Вижте: Въведение в архитектурното проектиране
 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-11 История на изкуството ІІ

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Лекционният курс е продължение на История на изкуството І част. Студентите се запознават с хронологията на развитието на изкуството (живопис, скулптура, графика, архитектура) от ХVІ-ХХ в. (до Втората световна война) в Европа и частично в Русия. Изграждат умения за познаване и характеризиране на художествените стилове, познаване на творчеството на водещите художници, определяне на жанровите особености на художествените произведения. Работят по тяхното класифициране, развитието на визуалната памет и изграждането на способности за художествен анализ.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-12 Моделиране ІІ

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечев - stoiandechev@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 3

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Архитектурно моделиране и макетиране 2“ съдържа:

Сложно формообразуване. Проектиране на пространствени мрежи и пластични релефи в основа квадрат от модули сложни тела при определени условия. Макетиране на триизмерните композиции от хартиени разгъвки.

Курсовите задачи са 3 бр.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-4 Основи на архитектурната композиция

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 75 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Продължение от първи семестър.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-13 Рисуване ІІ

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечев - stoiandechev@abv.bg
ст. преп. д-р худ. Николай Томов Николов - katyanikolova@hotmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 5

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Рисуване 2“ съдържа:

Цветът като основно изобразително средство. Цветни задачи – монохромия и полихромия. Натюрморт – топла и студена гама. Натюрморт – контрастни решения.

Конструктивна рисунка на обекти и терен със зададен ракурс.

Курсовите задачи са 5 бр – четири цветни задачи и една рисунка с молив.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-6 Сградостроителство I част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: курсова задача

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Продължение от първи семестър.
 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-14 Сградостроителство ІІ част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg
гл. ас. д-р арх. Пламен Генов Генов - arch_genov@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Лекционната учебна програма на дисциплината „Сградостроителство ІІ част“ съдържа:

Сглобяеми стени от ивични преградни панели – тежък бетон, лек бетон, гипсобетон и др.
Леки вътрешни преградни стени. Стационарни сглобяеми стени, изградени чрез послоен монтаж.
Преместваеми /мобилни/ преградни стени.
Дървени сглобяеми стени.
Елементи на сградата, свързани със стените. Комини – видове, вентилационни канали. Шахти и канали за вертикална комуникация. Асансьори.
Мазилки и облицовки. Бояджийски работи. Тапети.
Деформационни фуги.
Скелетна конструкция.
Скелетна конструкция от монолитен и сглобяем стоманобетон.
Скелетна конструкция от стомана.
Подове. Общи положения. Класификация. Изисквания. Дървени и метални подови конструкции.
Стоманобетонни подови конструкции:
  а) монолитни;
  б) сглобяемо – монолитни;
  в) сглобяеми;
Балкони, лоджии, еркери и козирки.
Подови настилки – изисквания. Класификация.
Стълби – определение, елементи, изисквания. Класификация. Параметри и оразмеряване на стълбата. Дървени стълби.
Строителни изпълнения на двураменни стълби. Монолитни и сглобяеми стоманобетонни стълби. Ескалатори и рампи. Парапети – изисквания и материали.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-15 Геодезия

Преподаватели:
хоноруван преподавател

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

В учебната програма по учебната дисциплина “Геодезия” за магистърска програма «Архитектура» при ВСУ са включени теми по необходимите теоретични и практични въпроси, свързани с използването на геодезически инструменти и методи за измерване на ъгли, дължини и превишения, изработване на топографски планове, геодезическите работи, които се извършват при проучване, проектиране, изграждане, оборудване и изследване на различни сгради, и съоръжения. В първите теми се разглеждат въпросите, свързани с използваните в геодезията мерни единици, координатни системи, елементи от теорията на грешките, както и с обработката на резултатите от геодезическите измервания. След това се излагат въпросите, свързани с измерването на ъгли, дължини и превишения (определяне на коти) и с инструментите за тяхното извършване. Следват въпросите за изработването на топографски планове и карти, като отначало се разглежда създаването на необходимата за тази цел геодезическа основа и след това - методите по които те се изработват и използват. В последната тема от учебната програма се разглеждат някои приложения на геодезията в строителството и архитектурата.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-16 Дескриптивна геометрия

Преподаватели:
хоноруван преп. по ДГ

Аудиторна заетост: 90 ч., 45 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 3.0 ч., упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

„Дескриптивна геометрия” е една от учебните дисциплини, съставящи основата на инженерното образование, която има за цел да даде знания на студентите за изработване и оформяне (ръчно или на компютър) на чертежи. В нея се изучават основните проекционни методи за изобразяване на пространствени обекти върху една равнина, които дават възможност да се получат нагледни изображения на тела и цели комплекси от обекти в строителството и архитектурата. Разглеждат се трите основни метода за изобразяване на тримерното пространство върху равнина: Монжова проекция, аксонометрия и перспектива. Изобразяват се точки, прави и равнини в пространството и техните взаимни положения. Решават се афинни и метрични задачи. Изобразяват се равнинни фигури, пространствени тела и равнинни сечения на тела. Намират се взаимни пресичания на тела. Установяват се връзки между трите модела.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-0 УП-01: Геодезия

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 20 ч., 20 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 1

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-18 УП-02: Рисуване

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Николай Томов Николов - katyanikolova@hotmail.com

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 40 ч., 40 ч. учебна практика,

Курсови задачи: 5

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Практика по рисуване – посещения на обекти с културна и архитектурна значимост, рисунки на терен. Конструктивна скица. Перспектива на терена, ланшафта и сградата, комплекс сгради. Картинното поле в планове – преден, среден и далечен. Светлосенъчно моделиране с въглен и туш. Моделиране с цвят. Пейзаж.

Курсовите задачи са минимум 5 бр – техниките са по избор на студента.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-19 УП-03: Сградостроителство

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 40 ч., 40 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Сградостроителство “ съдържа:

по част „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО“

Елементи на сградата. Конструктивни структури, системи и схеми.
Модулна система в строителството. Подготвителни работи на местостроежа.
Земни работи. Плитко фундиране. Надосновни стени. Изолация на сградата от земна влага и вода.
Стени. Лети (монолитни) стени.
Кофраж. Видове кофражи.
Зидани стени. Строително изпълнение.
Стени от уедрени тухлени, керамични, бетонни и други блокове.
Отвори за врати и прозорци в стената. Разтвори.
Неносещи вътрешни стени. Послоен монтаж.
Окачени неносещи фасадни панели при безскелетни сгради. Окачени неносещи фасадни панели при скелетни сгради.
Скелетни окачени стени.
Скелет на сградата.
Подови настилки и первази. Окачени тавани. Стълби. Асансьори.
Горно осветление.
Врати. Прозорци.
Деформационни фуги.

По част „АРХИТЕКТУРА“

Въведение в архитектурното проектиране. Видове сгради. Норми за проектиране на среда за хора в неравностойно положение. Концептуален иновационен проект. Инвестиционно проектиране. Фази на проектиране. Съдържание на проектите и мащаби. Модулна система и модулна координация на размерите в строителството. Разчитане на проектна документация на местостроежа.

Допълнителна практика

В извън аудиторно време през семестъра е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 2 х 6 часа, в два дни – посещение на обекти - посещение на заводи-производители- Винербергер, Кнауф и др. с транспорт на съответната фирма.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-10 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-20 2D компютърно проектиране

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - lyubo_el@abv.bg
ас. Борислав Господинов Козарев - boko-vsu@boko-cad.eu

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. работа с преподавател, 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината съдържа:

Запознаване с възможностите и интерфейса на AutoCAD; Основни файлови формати и настройки на работната среда; Организация на чертежа чрез слоеве; Основни чертожни и редактиращи команди; Работа с блокове и атрибути; Извличане на необходимата информация от чертожен файл; Оразмеряване, надписване и щриховане; Подготовка за отпечатване и печат. Връзка на AutoCAD с други програмни системи.

Курсова задача №1: изчертаване и отпечатване по индивидуално задание на архитектурно разпределение в мащаб 1:50.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-21 АП І - ваканционно селище

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов - yaroo@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

На отредения за проектиране терен се ситуира бунгало или група от бунгала /сключено застрояване/ и парк. Проектът се разработва като се спазват показателите от заданието, ситуацията, законовата и нормативна уредба. Проектът да бъде съобразен с градоустройствените показатели, със ситуацията, околната територия, среда и застрояване, пешеходните и автомобилни подходи, и други аспекти на устройственото планиране.

Да се избере подходяща конструктивна система за бунгалата /за предпочитане сглобяем дървен скелет/ и се спазят изискванията по отношение на техническите инсталации.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-22 Жилищни сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 4.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Целна на курса е да въведе студентите в теорията и съвременните тенденции в изграждането на жилищните сгради като ги поставя в контекста на урбанизираната среда.Основния акцент е поставен върху необходимостта от формиране на екологична и хуманна жилищна среда със своя специфика и идентичност. Класификация на жилищните сгради.Основни принципи при проектирането на жилищните сгради.Абсолютни мерки на човека и пространството,което заема.Ослънчаване на сградите и помещенията.Осветяване на помещенията.Разполагане на жилищната сграда в парцела. Елементи на разпределението на жилищните сгради. Функционална схема на жилището.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-23 История на архитектурата на древността и античността

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Курсът има за цел да даде основни познания за зараждането на архитектурните форми в праисторическия период, развитието на архитектурата на ранните цивилизации (Месопотамия, Египет, Крит, Микена) и еволюцията й през античността (Древна Гърция и Древен Рим). Лекциите включват култова, обществена и жилищна архитектура, градоустройство, строителни материали. Специално внимание се отделя на типологията, ордера и архитектурната композиция. Използва се сравнителен анализ.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-24 Обществени сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - konstb@dir.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 4.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Целта на курса е студентите да придобият знания за функционирането организацията и архитектурата на най-разпространените обществени сгради за търговията, културата, спорта, транспорта. След завършването на курса са усвоени морфологията и композицията на библиотеки, училища, университети, културни домове, театри и музеи; административни и бизнес сгради, банки; автогари и летища; стадиони и спортни зали, за значението на тези сгради в оформлението на градските пространства: центрове, жилищни зони, зони за отдих и символовата или роля в градската идентичност.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-14 Сградостроителство II част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: курсова задача

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Продължение от втори семестър

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-25 Сградостроителство III част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Лекционната учебна програма на дисциплината „Сградостроителство ІІІ част “ съдържа:

Покриви – определение, класификация. Скатни покриви и наклони. Прост ребров покрив.
Стоящи покривни конструкции с един, два и три попа, без и с надзид. Лежащи покривни конструкции.
Висящи покривни конструкции – единична, двойна и тройна. Висящо-подемни покривни конструкции.
Мансардни покриви.
Скатни покривни конструкции от монолитен и сглобяем стоманобетон.
Покривни покривки – видове според материала. Наклони.
Плоски покриви. Класификация. Студен плосък покрив.
Топъл плосък покрив – полувентилируем, вентилируем. Обърнат покрив.
Горно осветление. Видове. Детайли.
Окачени тавани – елементи, детайли.
Иновационно проектиране на характерни детайли. Иновации и ииновационни решения с изобретателска стъпка. Примери.
Иновационни решения на покривни покривки. Фирмени решения.
Иновационни решения на зелени покриви. Структура. Детайли. „Пондинг ефект.“
Иновационни решения - горни осветления, окачени тавани. Примери.
Теория на иновационната дейност. Оформяне на заявка на патент за изобретание. Новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Закон за патентите и Наредба за оформяне на заявки за патенти и полезни модели. Основни положения.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-26 Строителна физика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р инж. Димитър Атанасов Димитров - Dimitrov.d.a@mail.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Строителна физика“ съдържа:
Mеханични движения, кинематични характеристики и закони. Основни закони на динамиката на механичните движения. Физични полета: гравитационно, електрично, магнитно. Работа и енергия при действие на механични и други физични сили. Хармонични трептения, механични вълни, резонанс. Звук, шумове и вибрации. Основни закони на термодинамиката. Явления на пренос. Агрегатни състояния и фазови преходи на веществата. Основи на топлозащитата, геотермия, топлопритоци – вътрешни и външни. Въздухонепроницаемост на сградите. Акумулиране на топлина. Енергетичен баланс на сградата. Н-х диаграма за влажен въздух. Влага и защита от нея. Диаграма на Глазер. Защита от шум. Време на реверберация, коефициент на звукопоглъщане. Изолация от въздушен шум. Графичен метод за определяне на величината на звукоизолацията.. Термоелектрични явления. Квантова оптика.

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-27 Строителни материали

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов - roshavelov@gmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни теми: Предмет на дисциплината.Терминология. Класификация и основни свойства. Нормативна база и приложение по предназначение. Съществени изисквания за безопасност и оценка на съответствието им. Методи за изпитване. Скални строителни материали. Строителна керамика. Строително стъкло. Свързващи вещества. Материали за бетон и бетонови изделия. Проектиране на състав на бетони. Материали за строителни разтвори и строителни разтвори. Метали и метални изделия. Полимерни и пластмасови материали. Строителни изолации. Материали за топлоизолация и принципи на проектиране на топлоизолация на сгради и топлотехническа оценка. Хидроизолации – видове, материали и системи. Принципи на проектиране на подземни и покривни хидроизолации. Хидроизолации на инженерни съоръжения. Звукоизолационни материали. Материали и системи за защита от корозия и пожар- класификация, видове, приложение.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-10 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-29 АП II - еднофамилна жилищна сграда

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов - yaroo@abv.bg
ас. арх. Надя Христова Митева-Трайкова - nadia.miteva@gmail.com
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Многовариантно проучване на някои основни елементи на голямата жилищна къща: кътове в дневната: кът почивка, кът камина, кът игрални, билярдна, бар, домашно кино, зимна градина, тераси, кухня и столова, места за хранене на открито, механа, винарна, складове и хладилни помещения към кухнята, вход и входно пространство в богатата къща, стая за бодигардове и шофьори, кабинети, гаражи и хоби помещения, фитнес, плувен басейн, сауна, джанкузи, спални, бани и бански помещения, будоари, детски тракт и детски спални, спални за гости,стаи за прислуга, помещения за градинар и много други.Съставяне на обща функционална схема по групи помещения на къщата. Анализ и решение на ситуирането на мястото за строеж.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-30 АП III - обществени сгради І

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
ас. арх. Евгений Николаев Гацов - e_gatsov@mail.bg
ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева - dr9673640@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Проектиране на училища, университети, културни домове, театри и музеи; административни и бизнес сгради, банки; автогари и летища; стадиони и спортни зали, за значението на тези сгради в оформлението на градските пространства: центрове, жилищни зони, зони за отдих и символната им роля в градската идентичност.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-31 Архитектурно компютърно проектиране

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - info@vanyog.com
ас. Борислав Господинов Козарев - boko-vsu@boko-cad.eu

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. работа с преподавател, 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната дисциплина "Архитектурно компютърно проектиране" запознава студентите с компютърните технологии, приложими в архитектурното проектиране. Основно внимание се обръща на концепцията за информационно моделиране на сгради (Building Information Modelling – BIM) и усвояване работата със софтуерен продукт, в които тази концепция е реализирана.

Студентите се запознават с основата на концепцията BIM - архитектурният проект като база данни, в която архитектурните елементи са групирани в категории, фамилии, типове и екземпляри. Научават се да създават елементите на сградата: стени, врати, прозорци, междуетажни плочи, окачени тавани, покриви, стълбища и рампи, парапети, терен и др.; да променят параметрите на тези елементи, съобразно конкретните изисквания за проекта; да създават и оформят изгледи като: етажни планове, фасади, сечения, триизмерни и фотореалистични изображения; да променят, както и да създават нови фамилии от елементи; да оформят печатна документация на проекта, съдържаща чертежи, спецификации, текст и изображения. По време на упражненията студентите се запознават с редица добри практики, за използване на най-високопроизводителни инструменти, налични в изучавания софтуер.

Курсовата задача е основно средство за проверка и оценка на знанията и практическите умения. Курсовата задача се изпълнява за ограничено време (2 учебни часа) по еднакво за всички студенти задание и върху него се поставя крайната оценка по дисциплината.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-32 Енергоефективна архитектура

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р арх. Иванка Василева Маринова - m_vania@hotmail.com
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Изучаването на дисциплината “ Енергоефективна архитектура“ има за цел подобряване топлотехническите показатели на сградите и повишаване нивото на комфорт в средата на обитаване. В курса на обучение студентите се запознават с действащите нормативни документи за страната, с основните положения и работни понятия. Лекционният курс е разделен на две части. В първата както се изучават разнообразни архитектурно-строителни мероприятия и методи за пасивно подобряване на енергийната ефективност на сградите. Втората част на курса разглежда различните видове активни системи, тяхното принципно устройство и приложение им в различните случаи.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-33 История на средновековната аритектура

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 3.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Историята на архитектурата от този исторически период се разглежда в четири основни раздела:

Времето на прехода от античната към средновековната архитектура – Исторически предпоставки за явленията в Мала Азия и деятелността на Сирийско-Палестинската строителна школа при формирането на новите християнска храмова архитектура и манастироустройствени схеми, раннохристиянската архитектура в Източната и Западната Римски империи на Балканския полуостров, в Италия и Северна Африка. Храмове, манастири, дворци, обществени и жилищни сгради, съоръжения. Типологии, конструкции, архитектурни декорации.

Архитектура на средновековния византийски художествено-образен кръг –времето на новите идеи, чието начало се корени в деятелността на Армено-Грузинската строителна школа. Архитектурата от периода VІІ – ХІV век-Армения и Грузия, Византия, Първо и Второ българско царство, Влахия и Молдова, Сърбия, Русия. Нови явления в типологиите на храмовото строителство. Храмове, манастири, дворци, жилищни сгради. Типологии, конструкции, архитектурни декорации. Възникване на Живописния стил в архитектурата като български принос във византийската архитектура.

Архитектура на средновековния европейски католически архитектурно-образен кръг – период на европейската варваризация, времето на монасите-архитекти, романиката и началото на формиране на народностните архитектурни школи в Европа, готиката-времето на европейските градове и техните майстори. Храмове, манастири, дворци жилищна архитектура. Периодизация, типологии, конструкции, архитектурно-художествен език, народностни характеристики на архитектурата на романиката и готиката.

Архитектура на средновековния ислямски свят - Средна Азия и Иран като извор на ислямския архитектурен език - Средна Азия, Персия, Афганистан. Арабският халифат и периода на синкретиката – малоазийският арабски свят и „арабският” Египет. Мавританската архитектура като европейски прочит на източната ислямска строителна култура – Испания на халифите и Магреба. Архитектура на ислямско-византийското проникване-Селджушкия султанат. Видове религиозни и утилитарни сгради и съоръжения, типологии конструкции, материали архитектурно – художествен език.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-25 Сградостроителство III част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: курсова задача

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Продължение от 3-ти семестър.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-34 Строителна механика І

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg, kskazakov@yahoo.com
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg
ас. инж. Владимир Данчов Матуски - vladimirmatuski@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова - stoynova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Строителната  механика І-ва част е учебна дисциплина, в която студентите получават  знания и умения да: събират и разлагат равнинни системи сходящи сили; равнинни системи успоредни сили; да определят центъра на тежестта на равнинни фигури; да определят подпорните реакции в прости греди и  във равнинни ферми;  да определят прътовите усилия във фермови конструкции.

Изучават основните задачи на съпротивление на материалите: аналитическо определяне разрезните усилия в проста греда и конзола; определяне на инерционните моменти на равнинни фигури; определяне на  напреженията в елементи, подложени на чист опън и натиск, а така също и на чисто огъване и при огъване с опън и натиск; определяне на еластичните линии в прости конструктивни елементи; определяне на напреженията при ексцентричен опън и натиск; определяне на напреженията при чисто усукване и при загуба на устойчивост.

В часовете за упражнения се решават подходящи примери, илюстриращи материала изложен в лекциите. Студентите разработват самостоятелно индивидуални курсови задачи, които развиват в тях умението да  прилагат развитите в лекциите основни идеи и методи.

През семестъра се предвиждат две контролни работи.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-10 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-36 Аграрни сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Същност на агро-производствените сгради, ферми и комплекси. Основни тенденции при планирането на аграрните стопанства. Генерален план на ферми и комплекси за първична обработка на селскостопанска продукция.

Видове животновъдни ферми (съдържание в зависимост от начинина на отглеждане и вида на животните, застрояване и ориентация, планови решения, пространствени структури, конструкции и материали).

Сгради и съоръжения за първична обработка и съхранение на селскостопанска продукция (съхранение на зърнени храни и фуражи, плодохранилища, сушилни). Вегетационни постройки. Сгради за съхранение и поддържане на селскостопанската техника. Торищни съоръжения.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-37 АП IV - обществени сгради ІI

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - konstb@dir.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Проектиране на училища, университети, културни домове, театри и музеи; административни и бизнес сгради, банки; автогари и летища; стадиони и спортни зали, за значението на тези сгради в оформлението на градските пространства: центрове, жилищни зони, зони за отдих и символната им роля в градската идентичност.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-38 АП V - многофамилна жилищна сграда

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов - yaroo@abv.bg
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Проучване на информация относно подобен тип сгради,усет към мащабите и обемите в архитектурните ансамбли, разработка на едно звено от жилищната структура, общата градоустройствена концепция на цялата структура и връзките и със съседните такива, градоустройствен макет.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-39 Архитектурни конструкции I част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Обучението по дисциплината дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ дава на обучаемите  основни познания за проектирането на съвременните архитектурни конструкции, запознава студентите с най-новите постижения в тази област, с цел ефективната им реализация в строителната практика.

Формират се умения за самостоятелна работа при проектирането на архитектурни конструкции с отчитане на изискванията на съвременните строителни системи и на покривните конструкции над помещения с големи подпорни разстояния.

Насочва вниманието на студентите върху проблемите, свързани с опазването на околната среда в  непосредствена връзка със строителното производство.

В дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ са разгледани различните скелетни строителни системи, както и такива от особен характер по начин на изпълнение, като метода на многоточковия подемен монтаж или използване на обемни клетки, при строителството на сгради.
Разгледани са някои въпроси и на текстилната архитектура – пневматичните и тентовите конструкции.     Курсовият проект:
По зададена: планировъчна схема, преподавана строителна система на сгради с голямо подпорно разстояние да се проектират зални сгради с различно предназначение. Съдържанието на проекта включва: разпределение на приземен етаж, характерен разрез; план на покрива; две фасади; поне два характерени детайли

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-40 Графичен дизайн

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Любомир Борисов Гуринов - l.gourinov@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

С дисциплината се получават знания за дизайна във връзка с един от четирите му основни дяла. На входа на Графичния дизайн студентите разполагат със знания и умения придобити в дисциплините Рисуване, Цветознание и Теория на композицията. Студентите се запознават със задължителната терминология, която се съдържа в графичния речник на дизайнерите. Усвояването на специфичната терминология се съчетава с практическата експериментална работа в упражненията и курсовите задачи. Студентите се научават да работят в композиционния графичен мащаб и да подхождат творчески при трансформацията на символните знакови отношения, с които работят специалистите поUnknown маркетинг и реклама, в иконични знакови отношения. В курса са застъпени следните проекти: Търговска марка, Календар за учебна година в ЛТУ, Графично представяне на елемент за обзавеждане и системата (процес) в която участва, Плакат за избрана дисциплина от специалност „инженерен дизайн“.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-41 Интериор І (Жилищни сгради)

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова - irida99@yahoo.com
доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - inavss@gmail.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Запознаване на студентите с най-важните принципи и етапи в интериорното проектиране, обемно пространствени решения, колоритни решения.

Запознаване със съвременни материали и приложението им в практиката. Детайлно разработване на характерни елементи от интериорното решение, цялостно изготвяне и оформяне на интериорно решение за жилищна структура с акцент върху всички специфики на поставената задача.

Изучава се обзавеждането на жилищното пространство и съчетанието на отделните слоеве: под, стена, таван., както и взаимодействието между тях.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-42 История на архитектурата ХV-ХVІІІв.

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Марта Томова Петрова - martatp@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Материята се разглежда по проблеми, които са специфични за различните стилове. Обръща се внимание на социалната среда, която определя характера на културата и архитектурата, на художествените критерии и композиционните похвати, типология, подход и пропорции на съответния период. Набляга се на връзката между природа и архитектура, както и на проблемите на жизнената среда.

Завършилите курса придобиват знания, умения и опит, които ги изграждат като професионалисти с широк поглед върху миналото на европейската култура и архитектура.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-43 Компютърни растерни изображения

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - info@vanyog.com
ас. Борислав Господинов Козарев - boko-vsu@boko-cad.eu

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. работа с преподавател, 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната дисциплина "Компютърни растерни изображения" запознава студентите с въпроси от компютърната графика, свързани със създаването и редактирането на растерни изображения. Основно внимание се обръща на приложението на компютърните растерни изображения в областта на архитектурата.

Студентите се запознават с основните характеристики на растерните изображения: резолюция, цветови модели, файлови формати. Научават се да създават растерни изображения чрез софтуерните продукти които са изучавали: CAD и BIM – софтуер, както и със софтуер за обработка на растерна графика. В курса се разясняват понятия като: канали, слоеве, маски и се демонстрира тяхното приложение за обработка на свързани с архитектурното проектиране изображения (чертежи, рисунки, снимки, фотореалистични 3D изображения). Студентите усвояват техники за използване на различни софтуерни инструменти за: чертане на векторни линии, селектиране, изрязване, тонални и цветови корекции, филтриране.

Курсовата задача е основно средство за проверка и оценка на знанията и практическите умения. Курсовата задача се изпълнява за ограничено време (2 учебни часа) по еднакво за всички студенти условие и върху него се поставя оценка.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-44 Строителна механика ІІ

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg, kskazakov@yahoo.com
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg
ас. инж. Владимир Данчов Матуски - vladimirmatuski@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова - stoynova@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Дисциплината  “Строителната механика ІІ-ра част“ цели да даде на студентите знания и практически умения по методите за решаване на статически определими и неопределимите прътови системи (конструкции). Разглеждат се основните методи за определяне на разрезните усилия в триставни системи и в герберови греди, а също така и основните методи за решаване на неопределимите системи -  силов метод, деформационен метод.

В часовете за упражнения се решават практически задачи, които илюстрират разглежданите  в лекциите методи. Придобитите знания и умения се проверяват чрез проверка и защита на разработени курсови работи.

През семестъра се предвиждат две контролни работи.

Учебни цели

 • статически определими и неопределимите прътови системи (конструкции);
 • основни методи за определяне на разрезните усилия в триставни системи;
 • основни методи за определяне на разрезните усилия в герберови греди;
 • основни методи за решаване на неопределимите системи -  силов метод;
 • основни методи за решаване на неопределимите системи -  деформационен метод.

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-10 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-46 АП VIІ - аграрни сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева - dr9673640@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 5 ч. работа с преподавател, 40 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

В курсовия проект за проектиране на аграрни сгради студентите се запознават с основни тенденции при планирането на аграрните стопанства. Разработване на генерален план на ферми или комплекс за първична обработка на селскостопанска продукция. Начини на застрояване и ориентация, планови решения при избрана технология на отглеждане на животните. Избор на подходяща конструкции за изпълнение на сградата и възможни решения при фасадното и пространствено решение.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-47 АП VІ - интериор І - жилищни сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - inavss@gmail.com
доц. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова - irida99@yahoo.com
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com
ас. арх. Андрей Георгиев Велинов - andreivel@gmail.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 5 ч. работа с преподавател, 55 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Проектът се изготвя на базата на разработен вече проект на студента за еднофамилно жилище в дисциплината „Архитектурно проектиране IV”: Проектът обхваща избрани пространства и помещения, част от жилището.

Дисциплината обхваща няколко фази на разработка:
проучване възможностите на сградата, на която ще се прави интериорен проект
разработване на концепция и първични предложения и идеи
търсене и избор на окончателно решение

Курсът цели да запознае студентите с най-важните принципи и етапи в интериорното проектиране, обемно пространствени решения, колоритни решения.

Запознаване със съвременни материали и приложението им в практиката. Детайлно разработване на характерни елементи от интериорното решение, цялостно изготвяне и оформяне на интериорно решение за жилищна структура с акцент върху всички специфики на поставената задача.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-39 Архитектурни конструкции І

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Продължение от 5-ти семестър.
 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-48 Архитектурни конструкции ІІ

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Обучението по дисциплината дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ дава на обучаемите  основни познания за проектирането на съвременните архитектурни конструкции, запознава студентите с най-новите постижения в тази област, с цел ефективната им реализация в строителната практика.

Формират се умения за самостоятелна работа при проектирането на архитектурни конструкции с отчитане на изискванията на съвременните строителни системи и на покривните конструкции над помещения с големи подпорни разстояния.

Насочва вниманието на студентите върху проблемите, свързани с опазването на околната среда в  непосредствена връзка със строителното производство.

В дисциплините  “Архитектурни конструкции 1 и 2“ са разгледани различните скелетни строителни системи, както и такива от особен характер по начин на изпълнение, като метода на многоточковия подемен монтаж или използване на обемни клетки, при строителството на сгради.
Разгледани са някои въпроси и на текстилната архитектура – пневматичните и тентовите конструкции.

Курсовият проект:
По зададена: планировъчна схема, преподавана строителна система на сгради с голямо подпорно разстояние да се проектират зални сгради с различно предназначение. Съдържанието на проекта включва: разпределение на приземен етаж, характерен разрез; план на покрива; две фасади; поне два характерени детайли

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-49 Градоустройство І

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основи на теорията и практиката на градоустройството.

Същност обхват и задачи на градоустройството. Градоустройствена класификация, функционална типизация и основни структурни елементи на населените места. Проблематика и анализ на планирането на селищата, тенденции в развитието, зониране и техническа инфраструктура и инженерни мрежи. Градоустройствено проектиране – основни принципи при планирането на селищните територии, застрояване, улична мрежа, инженерни и технически мрежи, видове кръстовища, площади, пешеходни зони, паркинги и гаражи. Зониране на териториите на населените места – жилищни зони, централни зони и зони на общественото обслужване, производствени зони, зони за отдих и спорт, зелени площи и др.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-50 История на балканската архитектура

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Марта Томова Петрова - martatp@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

# Архитектура на османското средновековие - ранната османска архитектура – синкретика на арменските и гръцки строителни идеи със сирийските и ирано - средноазиятските. Включване на българските строители в османската строителна практика. Архитекти и архитектурни идеи. Формиране на новият тип джамии - Бурсенският. ”Света София” и джамиите на „Златният век” на османската архитектура, мимар Синан и неговите последователи. Османски обществени сгради и кюлиета, мензилханета. Кервансараи, ханове, бани, безистени, часовникови кули, медресета, водоизточници, имарети, текета, мостове и акведукти. Крепостното строителство (ХІV-ХVІІ век). Типология, конструкции, декоративни системи. Рисуваната керамика като сградна декорация на османското средновековие. Мюсюлмански и християнски късносредновековни жилищни сгради от средновековните български земи. Основни схеми на жилищната архитектура от българските земи – амфиладна, верижна, кръстовидна. Православната храмова архитектура и манастироустройство на късното средновековие - български земи, Гърция, Албания, Сърбия.

# Европеизация на османската архитектура – Проникване на западноевропейската култура в столичната строителна практика. Лялели деври – времето на първоначалното смесване на европейски идеи с традиционните средновековни. Дворци и дворцови паркове. Османските изяви на европейските стилове барок, ампир, класицизъм и еклектика. Арменски, гръцки и български архитекти и майстори. Пренасяне на трансформирани европейски идеи от столицата към османските балкански провинции.

# Българското Възраждане и Поствъзраждане – Промени в типологията на християнското жилище започнало около средата на ХVІІ век. Къщите-крепости от северните български земи и архонтикото от южните - новите богати жилищни сгради на ХVІІ - ХVІІІ век. Жилищата на Зрялото възраждане, типология ,архитектурен образ, синтез на изкуствата. Развитие на функционалните схеми-анфиладна, верижна, кръстообразна, поява на салонната схема. Промени в типологията и архитектурния образ на възрожденската къща. Единство на типологичните и архитектурни характеристики във всички етнографски български райони. Православната храмова архитектура - нови типологии, конструкции и архитектурен образ. Българска възрожденска архитектурна школа. Български възрожденски неостилистики - барок, ампир, неокласицизъм, неоренесанс, неоготика. Новите типове обществени сгради-училища, камбанарии, административни конаци (беледиета), беклемета. Промени в старите типове обществени сгради-ханове, маази, часовникови кули, водоизточници, мостове. Новости във фортификационното строителство. Български възрожденски строителни центрове и изявени архитектони и първомайстори, територии на тяхната деятелност на Балканския полуостров, Мала Азия и Северна Африка. Нещо за т.нар. „Балканска архитектура”.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-51 Компютърни 3D визуализации

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - info@vanyog.com
ас. Борислав Господинов Козарев - boko-vsu@boko-cad.eu

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. работа с преподавател, 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Запознаване с интерфейса на програмата 3DStudio Max – меню, основна лента с инструменти, команден панел, работни прозорци и навигация между тях. Създаване на обекти в сцената с примитиви (геометрични тела). Създаване на обекти с линии и двумерни геометрични фигури. Редактиране на обекти – модификатори. Прилагане на цветове, карти и материали. Осветяване на сцената и обектите в нея – източници на светлина. Гледни точки – камери. Анимация на обекти и камери. Окончателна визуализация – рендеринг, видове изходни формати на изображенията.

Курсовиата задача е визуализация на жилищна сграда – екстериор. Задачата се разработва на базата на дадени подложки във формат dwg.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-52 Промишлени сгради І

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Същност на индустриалната (промишлена) архитектура. Производствени сгради и помещения (съдържание, функционално-планови схеми, пространствени структури, застрояване, ориентация и осветление, архитектурно-строителни решения, конструкции и архитектура). Базисни познания за работната среда в индустриалните предприятия и територии. Комплексно обществено обслужване в производствените предприятия (класификационни характеристики, базисни, площни и териториални показатели). Санитарно-хигиенни звена в производствените сгради и помещения (класификации и решения по производствено-хигиенен признак, според обслужваната производствена структура, съдържание, функционална схема и местоположение). Столово хранене (видове кухи, звена и основни блокове, зали за хранене и анексии към тях). Комплексни обекти за услуги. Нова териториална организация на същите в условията на пазарна икономика.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-53 Стоманобетонни конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев - georgiev.todor.d@gmail.com

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 75 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманени конструкции “ съдържа:

Строителна конструкция – дефиниция съгл. ЕС. Видове стомани. Асортимент на изделията от стомана за стоманени конструкции. Основни положение на метода по гранични състояния, съгласно ЕС. Носимоспособност на напречните сечения и на елементите на стоманените конструкции. Съединения и съединителни средства – заварени, болтови и нитови. Греди и гредови конструкции. Колони – видове, конструиране и оразмеряване. Ферми– видове, конструиране и оразмеряване. Едноетажни рамкови конструкции - видове. Конструкция на покривното и стенното ограждане. Конструкция на горното осветление. Едноетажни производствени сгради. Видове кранове и подкранови конструкции. Пространствено укрепване на равнинни конструкции на сгради – с и без кранове и при различна структура на конструктивните елементи.

Курсовият проект по Стоманени конструкции представлява проект на стоманената носеща конструкция на едноетажна производствена сграда, без мостови кранове и горно осветление. Колоните са пълностенни, а ригелът е фермов. Прави се композиционно решение на конструкцията – планове, разрези и погледи с развиване на системата за пространствено укрепване.

Оразмерявят се следните конструктивните елементи – столица от г.в. „П” – профил и покривна ферма.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-0 УП-04: История на балканската архитектура

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 40 ч., 40 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6,

ECTS кредити: 1

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-0 УП-05: Градоустройство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 40 ч., 40 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6,

ECTS кредити: 1

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-10 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-55 АП IX – промишлени сгради І

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева - dr9673640@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

В курсовия проект за проектиране на промишлено предприятие предварително е зададен устройствения проект (ЕУП), в чиято организирана територия ще трябва да се намери подходящото мястото (имот) на проектирания обект. По тази причина са представени освен задание за промишлени предприятия и разработвани от наши студенти ескизни устройствени проекти.

Разглеждат се необходимите анализи и техническо-творчески критерии за проектирането на промишлени предприятия в базистния курс: околна среда и безконфликтност на застрояването; транспортна и инженерна инфраструктура (мрежи); функционално-технологични изисквания; вариантни планови и структурни решения (едноетажни, многоетажни и двуетажни сгради и съоръжения); оптимална конструктивна мрежа и конструкция; фасадни трактовки в отвори, плът, цветна хармония и материали; икономическа целесъобразност; устойчивост на природни катаклизми.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-56 АП VІІІ – градоустройство І

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg
ас. арх. Евгений Николаев Гацов - e_gatsov@mail.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Същност,обхват и задачи на градоустройството. Градоустройствена класификация, функционална типизация и основни структурни елементи на населените места. Проблематика и анализ на планирането на селищата, тенденции в развитието, зониране и техническа инфраструктура и инженерни мрежи. Градоустройствено проектиране – основни принципи при планирането на селищните територии, застрояване, улична мрежа, инженерни и технически мрежи, видове кръстовища, площади, пешеходни зони, паркинги и гаражи. Зониране на териториите на населените места – жилищни зони, централни зони и зони на общественото обслужване, производствени зони, зони за отдих и спорт, зелени площи и др. В течение на семестъра се разработват общ градоустройствен план на селището, Регулационен и застроителен план и детайл на централната част.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-48 Архитектурни конструкции ІІ

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Продължение от 6-ти семестър.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-57 Градоустройство ІІ

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Актуални проблеми на съвременното градоустройство Исторически преглед на градоустройствена практика у нас и в някои европейки страни. Нормативни теории в градоустройството, нормативна уредба и правни норми. Планиране, изграждане и развитие на населените места, видове устройствени схеми и планове. Реконструкция и обновяване на градовете, проблеми при обновяване на градовете, пешеходни улици и зони, обекти и зониране на подземното пространство, Актуални фактури за въздействие на градската среда, естетически проблеми на градската среда, композиционни похвати и принципи.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-58 История на съвременната архитектура

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - konstb@dir.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Дисциплината „История на съвременната архитектура” има за цел да представи тенденцийте, стиловете и развитието на архитектурата през XXв. Дисциплината не се ограничава до тук, а навлиза и в нашето съвремие представяйки теченията в архитектурата от наши дни. Засегнати са стилове от „Рационализъм“ до „Дигиталната архитектура“.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-59 Промишлени сгради ІІ

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Съдържание на курса: Индустриални (промишлени) територии. Основи на устройство на територията (ЗУТ). Устройствено планиране (проектиране) на териториите. Устройствени критерии при проектирането на промишлените територии. Избор на район, селище и УППИ за конкретно предприятие. Селищно-структурни и природни фактори при избора на терена. Ескизен устройствен план на индустриална територия. Комуникационно - планови решения на индустриални микрорайони и квартали. Застрояване, благоустрояване, озеленяване и геодезия на промишлената площадка. Транспорт в промишлените територии и селищния организъм.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-60 Социология в архитектурата

Преподаватели:
хоноруван преп. по Соц.в Арх.

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Въведжда обучаемите в актуалните проблеми на съвременната социология и връзката и с архитектурата.
Запознава обучаемите с принципите, на базата на които може да се използва социологията при решаване на архитектурни проблеми.
Социология в архитектурата е курс на откриване - съзнаване и създаване -  на определени категории на мисленето и социалния живот в тяхната визуална форма на съществуване, а именно - в архитектурния продукт.

Курсовият проект
Трябва да е базиран на основата на темите и целите, заложени в курса

Учебни цели

 • Развиване на творческо мислене и неговото приложение в архитектурата;
 • Откриване на взаимовръзките между социалния живот и пространството на архитектурата;
 • Развиване на интерактивни и интердисциплинарни умения в творческия процес

Изисквания за заверяване на семестъра/семестрите на студентите

 • Участие в дискусиите
 • Проект

Проверка на знанията на студентите и оценяване
Изпит – защита на курсов проект и активност в продължение на лекционния курс

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-61 Сградни инсталации

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
ас. д-р инж. Борис Тодоров Николов - bnikolov@wss-bg.net

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината „Сградни инсталации“ запознава студентите с обхвата, съдържанието, последователността и изискванията към дейностите свързани с изпълнение на различните видове инженерни инсталации в сградите - електрически, ВиК, ОВК и другите видове инсталации. Основното ударение на курса е върху различните видове инсталационни мрежи, тяхното предназначение и техните съставни елементи включени в изграждането на сградите и съоръженията; основните технически, нормативни и конструктивни изисквания към различните видове инсталации, както и принципите за проектиране и оразмеряване на различните инженерни инсталации.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-62 Стоманени, дървени и пластмасови конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев - georgiev.todor.d@gmail.com
ас. инж. Венцислав Георгиев Йорданов - v.yordan@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманени, дървени и пластмасови конструкции “ съдържа:

Раздел 1: Стоманени конструкции.

Строителна конструкция – дефиниция съгл. ЕС. Видове стомани. Асортимент на изделията от стомана за стоманени конструкции. Основни положение на метода по гранични състояния. Понятие за носимоспособност на напречните сечения и на елементите на стоманените конструкции при различни усилия. Съединения и съединителни средства – заварени, болтови и нитови. Греди и гредови конструкции. Колони – видове и конструиране. Ферми– видове и конструиране. Едноетажни рамкови конструкции на производствени сгради. Видове кранове и подкранови конструкции. Конструкция на покривното и стенното ограждане. Конструкция на горното осветление. Пространствено укрепване на равнинни конструкции на сгради. Конструкции на етажни и високи сгради със стоманена конструкция. Стоманени конструкции на сгради с големи отвори. Структурни конструкции. Висящи конструкции.

Раздел 2: Дървени и пластмасови конструкции.

Основни видове ДПК. Общи белези и специфични особености на ДПК. Структура и състав на дървесината. Асортимент. Работа на дървесината при натоварване. Влияние на различни фактори върху механичните свойства на дървесината. Защита на дървените конструкции от биологични повреди и пожар. Особености на оразмеряването на едноделни дървени елементи. Съединения и съединителни средства при дървените конструкции. Съставени елементи. Дървени и стомано-дървени ферми. Дървени рамкови конструкции. Конструктивни елементи на покривното и стенното ограждение. Пространствено укрепяване на равнинните ДК. Дървени покривни конструкции на жилищни сгради. (студентите посещават лекциите избирателно, като пропускат някои лекции).

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-10 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-64 АП Х - градоустройство ІІ

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg
доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - inavss@gmail.com
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg

Аудиторна заетост: 90 ч., 0 ч. лекции, 90 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 5 ч. работа с преподавател, 85 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 6.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Същност, обхват и задачи на градоустройството. Градоустройствена класификация, функционална типизация и основни структурни елементи на населените места. Проблематика и анализ на планирането на селищата, тенденции в развитието, зониране и техническа инфраструктура и инженерни мрежи. Градоустройствено проектиране – основни принципи при планирането на селищните територии, застрояване, улична мрежа, инженерни и технически мрежи, видове кръстовища, площади, пешеходни зони, паркинги и гаражи. Зониране на териториите на населените места – жилищни зони, централни зони и зони на общественото обслужване, производствени зони, зони за отдих и спорт, зелени площи и др. В течение на семестъра се разработват общ градоустройствен план на частта от селището, регулационен и застроителен план и детайл на частта.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-65 АП ХІ - промишлени сгради ІІ

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg
ас. арх. Евгений Николаев Гацов - e_gatsov@mail.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 0 ч. лекции, 75 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 5 ч. работа с преподавател, 70 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 5.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Проектирането на промишлени територии, изяснява някои понятия и изисквания по устройство на териториите, съгласно Закона за устройство на териториите (ЗУТ), специфичните

критерии в промишлеността незасегнати в Закона, новите понятия „Ескизен устройствен план“ (ЕУП) и „Генерален план на промишлено предприятие“

В курсовия проект за проектиране на промишлени територии предварително е зададена кадастрална основа, в чиято организирана територия ще трябва да се намери подходящото място, за устройство на промишлен микро район. По тази причина са представени освен задание за промишлена територия и кадастрална основа с извадки от ОУП на съответното селище.

Разглеждат се необходимите анализи и техническо-творчески критерии за проектирането на промишлени предприятия в базистния курс: околна среда и безконфликтност на застрояването; транспортна и инженерна инфраструктура (мрежи); функционално-технологични изисквания; вариантни планови и структурни решения (едноетажни, многоетажни и двуетажни сгради и съоръжения);

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-66 Ландшафтна архитектура

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”Ландшафтна архитектура” съдържа: Историческо развитие на градинско-парковото изкуство и ландшафтната архитектура; Основни композиционни принципи при проектирането; Значение на градската зелена система при изготвянето на общи устройствени планове; Модели и принципи на формиране на зелените системи; Основни изисквания за устойчивост в ландшафтната архитектура; Видове озеленени площи и функционални параметри в номенклатурата на зелената система към ОУП; Връзки и зависимости между нормативните изисквания за защитените територии и устройственото планиране; Характеристика на растителността като основен композиционен и строителен материал в ландшафтната архитектура; Етапност при изготвяне на инвестиционни проекти в ландшафтната архитектура и съставяне на ПСД.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-67 Опазване на архитектурното наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Курсът лекции по опазване на недвижимо архитектурно наследство подготвя теоритично и методологически студентите да работят с обекти, които притежават статут на паметник на култгурата. Представени са спецификите на всички етапи на опазването – от изучаване и определяне на комплексната културно-историческа стойност, през проектирането – до реализацията на проектите. Студентите се запазнават с основните понятия в опазването като „реставрация”, „консервация”, „експониране”, „оригинал”, „автентичност”, „степени на намеса в паметника” и мн. др. Дават се познания по юридическата защита на обектите със статут и се представят основните национални и международни нормативни документи. Представени са най-добрите европейски практики и новости в многообразието от обекти и методи на опазване като „културно маршрути”, „културни пейзажи”, „дигитално наследство”, „педагогика в опазването”, „наследство в риск” и т.н.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-68 Теория на архитектурата

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината “Теория на архитектурата” е свързана на първо место с решаване на концептуално ниво на задачите по архитектурно проектиране, но има връзка и с други дисциплините като: опазване на архитектурно наследство, градоустройство, ландшафтна архитектура екология и философия. Знанията по дисциплината “Теория на архитектурата” подготвят студентите за по-сложни архитектурни проекти, включително и дипломната им работа.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-69 Антисеизмично осигуряване на сгради

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 0 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната дисциплина запознава студентите с основни постановки на съвременната инженерна сеизмология относно природата на земетресенията и тяхното въздействие върху сградите и инженерните съоръжения. Разглеждат се факторите, определящи сеизмичния риск за дадена територия и сеизмичната уязвимост на сградите. Анализира се смисъла на понятия, като маси, коравини, затихване и други, свързани с динамичното реагиране на конструкциите при земетресение. Студентите се запознават с основните концепции и правила за конструктивно композиране и детайлиране с оглед осигуряване на благоприятно сеизмично поведение на сгради и някои инженерни съоръжения. Акцентира се върху специфични постановки на Системата Еврокодове, свързани с критериите за регулярност и дуктилност на конструкциите. Разглеждат се характерни примери от практиката и се прави критичен анализ на архитектурните и конструктивни решения. Студентите се запознават и с някои иновативни технологии за сеизмоустойчиво строителство, като сеизмична изолация, демпферни системи. След успешно завършване на курса, студентите придобиват базисни познания и практически умения за работа в екип със строителни инженери-конструктори при проектиране на сгради в сеизмични райони.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-62 Стоманени, дървени и пластмасови конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев - georgiev.todor.d@gmail.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманени, дървени и пластмасови конструкции “ съдържа:

Раздел 1: Стоманени конструкции.

Строителна конструкция – дефиниция съгл. ЕС. Видове стомани. Асортимент на изделията от стомана за стоманени конструкции. Основни положение на метода по гранични състояния. Понятие за носимоспособност на напречните сечения и на елементите на стоманените конструкции при различни усилия. Съединения и съединителни средства – заварени, болтови и нитови. Греди и гредови конструкции. Колони – видове и конструиране. Ферми– видове и конструиране. Едноетажни рамкови конструкции на производствени сгради. Видове кранове и подкранови конструкции. Конструкция на покривното и стенното ограждане. Конструкция на горното осветление. Пространствено укрепване на равнинни конструкции на сгради. Конструкции на етажни и високи сгради със стоманена конструкция. Стоманени конструкции на сгради с големи отвори. Структурни конструкции. Висящи конструкции.

Раздел 2: Дървени и пластмасови конструкции.

Основни видове ДПК. Общи белези и специфични особености на ДПК. Структура и състав на дървесината. Асортимент. Работа на дървесината при натоварване. Влияние на различни фактори върху механичните свойства на дървесината. Защита на дървените конструкции от биологични повреди и пожар. Особености на оразмеряването на едноделни дървени елементи. Съединения и съединителни средства при дървените конструкции. Съставени елементи. Дървени и стомано-дървени ферми. Дървени рамкови конструкции. Конструктивни елементи на покривното и стенното ограждение. Пространствено укрепяване на равнинните ДК. Дървени покривни конструкции на жилищни сгради. (студентите посещават лекциите избирателно, като пропускат някои лекции).

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-70 Технология на стротелните процеси

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова - o_lazova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Технология на строителното производство“ съдържа:

Основни понятия и принципи в технологията на строителното производство (ТСП). Проектиране на ТСП. Технологически схеми и карти. Технологична характеристика на земните работи. Строително-технологични свойства на почвите. Разкъртване на почвите. Отводняване и временно укрепване на изкопи. Извършване на земни работи с багери, скрепери, булдозери и автогрейдери. Сглобяемо-разглобяеми кофражи за стени, колони, плочи и плочогреди. Едроразмерни равнинни и пространствени кофражи за стени и плочи. Рамкови и гредови кофражи – устройство и приложение. Видове армировка и армировъчни изделия. Монтаж на армировката в кофража. Приготвяне и транспорт на бетонни смеси. Бетониране и уплътняване на конструкции. Монолитно бетониране и бетониране с работни фуги. Втвърдяване на бетона при зимни условия. Ускорено втвърдяване чрез химически добавки. Монтаж на строителни конструкции – структура на процеса. Транспортиране и складиране на сглобяемите строителни конструкции. Подбор и приложение на монтажните кранове.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика, с продължителност 6 часа – посещение на обект, завод или цех за строителни конструкции, фирмени строителни складове и др.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-71 Факултативна дисциплина

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 1

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-0 УП-6: Архитектурни комплекси и ансамбли

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 40 ч., 40 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8,

ECTS кредити: 1

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-73 УП-7: Стаж в проектантски бюра

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 80 ч., 80 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: зачита се

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8,

ECTS кредити: 1

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-10 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-74 АП ХІІ – сграда в исторически контекст

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 105 ч., 0 ч. лекции, 105 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 105 ч., 5 ч. работа с преподавател, 100 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, упражнения 7.0 ч.

ECTS кредити: 9

Описание на курса:

Архитектурно проектиране XII е насочено към изработване на проекти за адаптация и реставрация на сгради и ансамбли със статут на паметници на културата. Засегнато и градоустройственото ниво в проектирането на защитени територии на културното наследство. Проектите включват частите: „Проучване и документиране” и „Проектно решение за адаптация, реставрация и експониране”. Съставът и обхвата на проекта задължително се придържа към изискванията на Чл. 23 от Наредба № 4 на МРРБ.

Учебната практика УП-6 е свързана с провеждането на културни маршрути. Обектите на огледи показват национални добри или лоши практики в опазването. Посещават се археологически резервати, исторически селища, манастири и църкви, музеи.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-75 АП ХІІІ - градоустройство и ландшафтна архитектура

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg

Аудиторна заетост: 90 ч., 0 ч. лекции, 90 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 5 ч. работа с преподавател, 85 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, упражнения 6.0 ч.

ECTS кредити: 8

Описание на курса:

Същност, обхват и задачи на градоустройството. Градоустройствена класификация, функционална типизация и основни структурни елементи на населените места. Проблематика и анализ на планирането на селищата, тенденции в развитието, зониране и техническа инфраструктура и инженерни мрежи. Градоустройствено проектиране – основни принципи при планирането на селищните територии, застрояване, улична мрежа, инженерни и технически мрежи, видове кръстовища, площади, пешеходни зони, паркинги и гаражи. Зониране на териториите на населените места – жилищни зони, централни зони и зони на общественото обслужване, производствени зони, зони за отдих и спорт, зелени площи и др. В началото на семестъра се извършва анализ на зелената система на населеното място във връзка с парка предмет на задачата, като се представя общата градоустройствена концепция на парка в системата. Изработва се ПУП на парка / паркоустройствен проект / и детайли.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-76 Екология

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”Ландшафтна архитектура” съдържа: Основни понятия за екологията; Влияние на екологичните фактори върху устойчивостта на архитектурата; Теории в урбанизма, свързани с решаването на екологични проблеми в градовете;Нормативни документи и процедури, обвързващи устройственото планиране с опазване на екологичното равновесие и биологичното разнообразие; Влияние на природните фактори върху архитектурата на сградите, прилагане на различните екологично – архитектурни режими; Особености и принципи на биоклиматичната архитектура, използване на биоклиматичния подход при определяне на архитектурната композиция и конструкция; Покривното и фасадно озеленяване – елемент на екологичната архитектура; Особености на старите строителни технологии, практики и материали в България, които имат съвременно приложение в екологичната архитектура.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-77 Естетика

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Тодор Веселинов Булев - boulev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината „Естетика“ включва лекционен курс с дискусии по редица предварително избрани примери на характерни сгради, предимно в София и други наши градове. Разглеждат се основните категории в естетиката и тяхното историческо развитие, развитието на видовете и жанровете на естетическо усвояване.Разглежда се системният подход крм материалната среда и специфичната роля на архитектурата. Анализира се спецификата на естетическо въздействие.на архитектурата и критериите за оценка. Характеризират се особеностите на различните архитектурни „жанрове”. Изследва се структурата на архитектурната композиция и ролята и за естетическото въздействие.Разглеждат се проблемите на съвременната архитектурна парадигма, естетически идеали и социокултурната динамика, явленията на стила, модата, авангарда и др.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-78 Интериор II - Обществени сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - inavss@gmail.com
доц. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова - irida99@yahoo.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Курсът цели да запознае студентите с най-важните принципи и етапи в интериорното проектиране на обществени пространства, обемно пространствени решения, колоритни решения.

Изследва се връзката между функционалните пространства на сградата и нейното вътрешно обзавеждане.

Учебни цели.

 • Да въведе обучаемите в бъдещата им професия и проблемите на интериора като същина на архитектурата.
 • Да разкрие спецификата на интериорния дизайн, като част от общата структура на метода на индустриалния дизайн респ. рационалната архитектура.
 • Да запознае студентите с видовете процеси в обществената среда и типовете сценарии, като средство на архитектурното (дизайнерското) концептуализиране на проектното задание.
 • Да въведе ергономията, като вид научно проектиране за интериора паралелно на социологията,  с която студентите са запознати  в необходимия за архитектурата обем теоретично знание.

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-79 Организация на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Организация на строителството“ съдържа:

Същност и основни елементи на инвестиционния процес, нормативни документи, участници, видове строежи. Въз основа на усвоените знания до момента се изучават основните форми на календарно планиране – линейни календарни планове и мрежови графици; алгоритъм за построяване на календарни планове, необходимо входяща информация; изчисляване на трудоемкост, оразмеряване на минимален състав на звеното, оразмеряване на разхода на машинно време; определяне на продължителността на отделните СМР; разработване на Линеен календарен план с хоризонтални диаграми, оптимизиране. Модели на календарно планиране с помощта на мрежовите графици – СРМ, ПЕРТ. Строителни ситуационни планове (ССП) – предназначение, обхват, нормативни изисквания; видове ССП, основни елементи на ССП и временното строителство; разполагане на основните елементи на временното строителство на строителната площадка: План за безопасност и здраве.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-10 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9,

ECTS кредити: 0

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-81 АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова - irida99@yahoo.com
ас. арх. Андрей Георгиев Велинов - andreivel@gmail.com
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 90 ч., 0 ч. лекции, 90 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 5 ч. работа с преподавател, 85 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10, упражнения 6.0 ч.

ECTS кредити: 8

Описание на курса:

Проекта се изготвя на базата на разработен вече проект на студента за обществена сграда в дисциплината „Архитектурно проектиране IV”: Проектът обхваща избрани централни публични части и общодостъпни пространства.

Дисциплината обхваща няколко фази на разработка:

 • проучване възможностите които предоставя сградата и обемно пространственото и решение.
 • разработване на концепция и първични предложения и идеи.
 • търсене и избор на окончателно решение
 • детайлно разработване на проектното решение
 • курсът цели да запознае студентите с най-важните принципи и етапи в интериорното проектиране на обществени пространства, обемно пространствени решения,колоритни решения.

Запознаване със съвременни материали и приложението им в практиката.Детайлно разработване на характерни елементи от интериорното решение, цялостно изготвяне и оформяне на проекта за обществена структура с акцент върху всички специфики на поставената задача.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-82 АП ХІV - преддипломен проект

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - konstb@dir.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева - dr9673640@abv.bg
ас. арх. Евгений Николаев Гацов - e_gatsov@mail.bg

Аудиторна заетост: 135 ч., 0 ч. лекции, 135 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 135 ч., 135 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10, упражнения 9.0 ч.

ECTS кредити: 10

Описание на курса:

Реконструкция и обновяване на градовете, проблеми при обновяване на градовете, пешеходни улици и зони, обекти и зониране на подземното пространство, Актуални фактури за въздействие на градската среда, естетически проблеми на градската среда, композиционни похвати и принципи.

Разглеждат се необходимите анализи и техническо-творчески критерии за проектирането в базисния курс: околна среда и безконфликтност на застрояването; транспортна и инженерна инфраструктура (мрежи); функционално-технологични изисквания; вариантни планови и структурни решения (едноетажни, многоетажни и двуетажни сгради и съоръжения);

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-83 Практикуване на професията

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината подготвя студентите относно различните форми на професионална реализация и практикуване на професията, а именно:

 • като проектанти в инвестиционното проектиране;
 • като специалисти в устройственото планиране;
 • като специалисти в специализираната публична администрация;
 • като специалисти в строителството;
 • като специалисти в консултантската дейност.

Тази дисциплина дава знания и създава умения за работа с нормативни документи при практикуване на професията.
Студентите се подготвят за бъдещо членство в Камарата на архитектите в България. Запознават се с изискванията за пълна проектантска правоспособност.

Учебни цели

 • Да въведе обучаемите в актуалните проблеми на практикуване на професията “архитект” в съвременното общество - неговата социална отговорност и прерогативи.
 • Да запознае обучаемите с принципите, на базата на които е организирана работата на “професията архитект”.

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-84 Териториално устройство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната дисцилина “Териториално устройство” има за цел да запознае студентите от специалност “Архитектура” с основните положения на териториалното устройство с оглед тяхното бъдещо участие като специалисти в комплексната дейност по устройство на територията. Обучаемите ще бъдат въведени в развитието на едропространствените решения от древността до днешни времена; особеностите на съвременното териториално устройство; факторите и предпоставките за устройство на територията; проблемите и тенденциите за развитие на териториалното устройство в България, видовете устройствени схеми, процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на устройствени схеми.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-85 Нови тенденции в архитектурата

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Константин Николов Бояджиев - konstb@dir.bg
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната дисциплина „Нови тенденции в архитектурата“ има за цел да запознае студентите от специалност “Архитектура” с най-новите и най-интересни архитектурни обекти от последните години в областта на градоустройството и ландшафтното проектиране - проекти, конкурси и реализации от световната практика

Посочват се проекти, интересни по отношение на конструкцията, материалите и строителните технологии, също - сгради, които се строят или към момента са завършени и са уникални творби на водещи имена в световната архитектура. В този случай обикновено се представят и други характерни произведения на същия автор.

Значително място е отделено за по-подробно разглеждане на някои съвременни строителни конструкции, елементи на сградата и детайли, които за нашите условия, все още представляват новост и не са достатъчно проучени или прилагани.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-10 Физическа подготовка и спорт

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията: зачита се

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10,

ECTS кредити: 1

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-87 ДИПЛОМНА РАБОТА

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 450 ч., 15 ч. работа с преподавател, 435 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: оценка на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 6, семестър 11,

ECTS кредити: 15

-

Избираеми дисциплини - 2014

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.1 Английски език 1

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
ст. преп. Антоанета Димитрова Димитрова - tonnie_d@hotmail.com
ст. преп. Симеона Николова Джуброва - s_dzhubrova@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Запознаване с основните граматически категории и структури.

Надграждане на езиковата компетентност, получена в средното образование.

Обогатяване на речниковия запас с лексика от сферата на архитектурата и строителството.

Усъвършенстване на основните езикови умения: четене, писане, говорене, слушане.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.1 Музеят – завръщане от бъдещето

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Провокативното наименование на дисциплината «Музеят – завръщане от бъдещето» е пътуване в миналото. Лекциите представляват изнесено обучение. Чрез емпиричен материал в софийските музеи, студентите разглеждат експозиции, научават историческите периоди, що е оригинал, характерните стилови особености на епохите, използването на различни художествени техники и материали, наблюдават архитектурни елементи и произведения на изкуството, които са в синтез с архитектурата. Като резултат те осмислят необходимостта от музеите, значението на културното наследство и се запознават със смисъла на неговото опазване.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.4 Английски език 2

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
ст. преп. Антоанета Димитрова Димитрова - tonnie_d@hotmail.com
ст. преп. Симеона Николова Джуброва - s_dzhubrova@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Надграждане на езиковата компетентност. Запознаване с основните термини и структури на научно-техническия стил на английската реч и по-специално с тези на архитектурата и строителството. Обогатяване речниковия запас на студентите със специализираната терминология. Работа с научен текст. Превод на научен текст. Презентация по определена тема, свързана със строителството и архитектурата.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.3 Рисуване ІІІ

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Николай Томов Николов - katyanikolova@hotmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 6

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.5 Моделиране ІІI

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечев - stoiandechev@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 2

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „ИД Моделиране 3“ съдържа:

Полагане основите на архитектурно проектиране и макетиране в екип. Изграждане на макет по зададена архитектурна ситуация при определени условия и материали. Проектиране на обект в архитектурна среда.

Курсовите задачи са 2 бр – екипен макет на цялата ситуация и макет на конкретен обект в нея.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.10 Моделиране ІV

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечев - stoiandechev@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 2

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „ИД Моделиране 4“ съдържа:

Дизайн на предмет от бита – форма и функция. Проект на дизайнерска серия от фунционални обекти. Ергономия. Макетиране на проектите. Технология на материалите.

Курсовите задачи са 2 бр – макети.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.11 Рисуване ІV

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Николай Томов Николов - katyanikolova@hotmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 5

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „ИД Рисуване 4“ съдържа:

Композиране на зададени тела по избор в интериорна среда – цветна задача. Рефлекси. Конструиране на хвърлени сенки при изкуствено осветление. Интериор с изкуствено осветление. Изобразяване на сграда върху терен при изкуствено осветление.

Курсовите задачи са 5 бр – графични рисункаи с молив и въглен и темпера.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.14 Теория на иновационните стъпки

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Целта на учебната програма е да попълни дефицита от теоретични познания в областта на иновационното проектиране, който дефицит е преграда в постигането на нови архитектурни решения с изобретателска стъпка.

Програмата обхваща теорията на иновационните стъпки, прилагани в иновационното проектиране от направлението „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли“. Неочакваните комбинации от известни технически признаци и нови технически признаци определят броя на иновационните стъпки- една, две или повече на брой. Тези стъпки са разположени в характеризиращата част на патентните претенции, съгласно заявката на патент за изобретение на сграда, конструкция, съоръжение или детайл.

Архитектурата се разглежда като относително единство на иновационните стъпки, решаващи по нов начин функцията, конструкцията, строителния материал, строителната технология в зависимост от ограничителните условия на поставената задача.

Нови и оригинални архитектурни решения са възможни и без участието на нови технически признаци, но тези решения са в резултат само на неочаквани комбинации от обективните свойства на формата и средствата за естетическата й организация.

Най-висока степен на иновативност се постига, когато тези неочакваните комбинации за постигане на оригиналност и неповторимост на архитектурното решение се комбинират с неочакваните комбинации от известните технически признаци и новите технически признаци, характеризиращи патентните претенции на заявката на патент за изобретение. По този начин може да се постигне висока степен на конкурентно способност на архитектурните решения.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.14 Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева - dr9673640@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината “Съвременната архитектурна практика – анализ, теория и композиция” запознава систематизирано студентите със съвременната архитектурна практика от 20-ти и 21-ви век. Познаването и анализирането на „добрите практики” в областта на архитектурата ще допринесе за работатата на студентите по проектанските учебни дисциплини по отношение на методология, ситуиране, формообразуване, изразителност на пространствата и употреба на нови материали.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.9 Българското изкуство в контекста на европейското

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Курсът е предназначен за студентите от специалностите „Архитектура” след изслушан курс по „История на изкуството”. Предложеният курс има за цел да запознае студентите с развитието на изкуството по българските земи, тъй като то не се разглежда в общия курс по история на изкуството.

Акцентирано е на българското изкуство, което е разгледано в сравнителен аспект с европейското. Анализите фокусират върху българските паметници като е потърсено мястото и ролята им сред европейските културни и художествени процеси. Целта на синхронното разглеждане на материала е студентите да се запознават с българското изобразително изкуство и неговото развитие като се учат да откриват аналогиите в художественото развитие спрямо историческото време.

Част от обучението се провежда в музейна среда, което дава възможност за непосредствено общуване с оригинали.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.9 Архитектурно компютърно проектиране с ArchiCAD

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - info@vanyog.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 12 ч. лекции, 18 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 0.8 ч., упражнения 1.2 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Информационното моделиране на сгради, популярно с означението му със съкращението BIM (Building Information Modeling) е подход в проектирането, строителството и експлоатацията на строителни обекти, който завоюва все по-широко приложение в строителния отрасъл. Запознаването на студентите по архитектура с този подход и софтуерни продукти, използвани за неговото осъществяване е от голямо значение за тяхната професионална подготовка и за бъдещето на строителния отрасъл, в който тези студенти ще се реализират.

Избираемата учебна дисциплина „Архитектурно компютърно проектиране с ArchiCAD“, дава на студентите знания и практически умения за използване на софтуерния продукт ArchiCAD при осъществяване на архитектурно проектиране.

Разглежданите в курса теми покриват: запознаване с интерфейса на продукта, инструментите, заложени в него за моделиране на сгради и елементи на сгради, специфичните за продукта концепции и подход към моделирането, полезни, използвани практики.

moodle

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.9 Ландшафтна перспектива

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Дисциплината „ЛАНДШАФТНА ПЕРСПЕКТИВА” е надграждане на комплексното обучение по Рисуване на студентите до момента, като акцентът е поставен върху перспективното изграждане и моделиране на конкретни архитектурни комплекси в характерна ландшафтна среда. Теоретичният курс запознава студентите с историческите и стилови особености при изобразяването на пейзажа, както и ги обучава в практическите умения за реализиране на пленерна живопис, бързо скициране и документиране на архитектурно-ландшафтни комплекси.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.113 Цвят в архитектурата

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.114 Връзка между инженерното и архитектурното проектиране

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.114 Топлофизика и енергийна ефективност

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.15 Архитектура на комуникационните пространства

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

-

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.15 Професията архитект

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев - emiarh@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма за свободно избираемата дисциплина „ПРОФЕСИЯТА АРХИТЕКТ” СЕ СЪСТОИ В ПРИДОБИВАНЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ специалност Архитектура - 7-ми и 8-и семестър на основни понятия и познания за посоките и начините на упражняване на професията в нейните разнообразни аспекти и проявления. Прави се разбор и подробно се изяснява функцията на институцията КАБ и понятието „РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ”; Целите и задачите на ЗКАИИП; изяснява и запознава с пътя и професионалната практика преди и след дипломиране за придобиване на членство в КАБ, понятията „Ограничена” и „Пълна” правоспособност; Законодателната рамка, дефинираща проектантската дейност на архитекта; нормативната уредба в инвестиционното проектиране и устройственото планиране; видовете направления на придобилите образователна степен „магистър” с професионална квалификация „архитект”; възможностите за свободна практика, работа в бюро, експерт в общинска и държавна администрация, преподавател, консултант. Изясняват се въпросите относно видовете договори, тръжни книжа, процедури и участие в обществени поръчки и европейски проекти, конкурси за проектиране и наредба за конкурсите; авторски надзор, авторско право, отговорности и застраховане. Особено място се отделя на Методиката за оразмеряване на възнагражденията за изработване на инвестиционни проекти и устройствени планове. Лекционният курс предполага запознаване с необходимостта и съдържанието на непрекъснатото обучение през целия живот, станало неразделна част от световните стандарти за устойчиво развитие и гарантиране на високо ниво на архитектурната практика.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.15 Архитектура на инженерните съоръжения

Преподаватели: ас. инж. Антон Гороломов

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Запознаване с инженерните съоръжения. Историческо развитие на инженерните съоръжения. Тенденции и перспективи в развитието на инженерните съоръжения. Проблеми при участие на архитектите при проектиране на мостове, тунели. Елемнти на мостовете. Черупкови конструкции – начин на работа и приложението им.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.15 Дизайн в архитектурна среда

Аудиторна заетост: 30 ч., 24 ч. лекции, 6 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 1.6 ч., упражнения 0.4 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Курсът запознава студентите с актуалното състояние на дизайна.

Разглеждат се теми за: Икономическо развитие в ІІІ хилядолетие; Формиране и актуално състояние на дизайна; Видове дизайн; Архитектурен дизайн и дизайн за архитектурна среда; Дизайн за среда-събитие;  Дизайн за архитектурна среда като интелектуална собственост; Стратегия и тактика; Метод на художественото проектиране за архитектурна среда;  Части на проекта; Формообразуване;  Композиция и хармонизация на формата;  Комбинаторика;  Възприемане на формата; Дизайн за външна архитектурна среда;  Комплексно проектиране на градски интериор; Архитектурно-дизайнерски средства за формиране на градски интериор. Архитектурно-дизайнерски средства за формиране на среда-събитие.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.3 Рисуване ІІІ, след САСС

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова - alexivanova@yahoo.com
ст. преп. д-р худ. Николай Томов Николов - katyanikolova@hotmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 6

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „ИД Рисуване 3“ съдържа:

Анатомия на черепа. Пропорции на човешката глава – възрастови и полови различия. Конструктивна рисунка на череп – профил, 3/4 и фронтална позиция. Конструктивна рисунка на глава – кръгла пластика. Конструктивна рисунка на глава – релеф.

Курсовите задачи са 6 бр – графични рисунки с молив и въглен.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.5 Моделиране ІІI, след САСС

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечев - stoiandechev@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 2

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.14 Теория на иновационните стъпки, след САСС

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.14 Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция, след САСС

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева - dr9673640@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.17 Художествени съставки на недвижимото културно наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Лекционният курс запознава със законово-нормативната база, свързана с видовете културно наследство и с движимите културни ценности в частност, както и конкретно с видовете изкуства в архитектурната среда като стенописи, мозайки, скулптура, архитектурният детайл като вид изкуство, резба, дървопластика и др. Същите са разгледани в хронологичен аспект, в исторически контекст и във връзка с особеностите на храмовата и гражданската архитектура по българските земи от античността до Третата българска държава (средата на ХХ в.). В курса са включени и методите за атрибуиране на художествените произведения, ескпонирането и опазването им в архитектурната среда, както и проблемите на съхраняването и опазването им в музейна среда. Прилагат се диахронни и синхронни сравнителни анализи. Като резултат студентите познават движимото културно наследство, което е в пряка връзка с архитектурата и усвояват възможността да се ориентират за ситуирането му в общоевропейски контекст.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.16 Иновационно архитектурно проектиране

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Иновационно проектиране“ съдържа:

 • основни положения от теория на иновационното проектиране на сгради, конструкции, съоръжения и детайли; определение, цел и задачи; характерни технически признаци; постигане на единство на разнородни признаци; обективни свойства на формата, средства за естетическа организация на формата и интегриране на съвременните иновационни технологии в структурата на композиционните решения на абстрактно ниво; постигане на конкурентноспособност на световния архитектурен пазар чрез иновационно проектиране;

 • оформяне на стратегия за по-нататъшно развитие на формообразуването по избраната тема на курсовата задача; иновационното проектиране на сградните обвивки / анализ на съвременни сгради и комплекси от последните 2-3 години; иновационно проектиране на архитектурни конструкции и детайли на сгради, изпълнени с продукти на водещи световни фирми; иновационно проектиране на системи за отопление и горещо битово водоснабдяване на сгради, като елементите на тези системи са интегрирани със сградните елементи; иновационно проектиране на елементи за обзавеждане на интериорни пространства.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.16 Архитектура на хотелски сгради

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева - dr9673640@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.18 Църковна архитектура

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Лекциите изграждат познания по отношение на всички изисквания към проектирането и изграждането на православни храмове и манастири, основаващи се на теологични предпоставки, градоустройствени принципи, традиционно формирани типологии и особеностите на архитектурния образ.

През останалите часове от курса се работи върху създаването на проект за православен, католически, или протестантски енорийски/манастирски храм, или по избор мюсюлмански, разположен в реална градоустройствена среда.

От особено значение са текущите корекции, които са съпроводени с допълнителен информационен блок, дооформящ познанието на студентите в областта на храмовото проектиране.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.18 Медии и изкуство

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината “Изкуство и медии” проследява сложните взаимоотношения между технологичните медии и визуалните изкуства от началото на ХХ век до днес. Разглеждат се начините и формите, чрез които визуални артисти работят с възможностите на технологичните медии, в частност за целта на медийно-базирано изграждане на пространството. Особен акцент се поставя върху новите дигитални медии и тяхната употреба при разнообразни художествени задачи в историко-културологичен план.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-И.18 Медии и изкуство, след САСС

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината “Изкуство и медии” проследява сложните взаимоотношения между технологичните медии и визуалните изкуства от началото на ХХ век до днес. Разглеждат се начините и формите, чрез които визуални артисти работят с възможностите на технологичните медии, в частност за целта на медийно-базирано изграждане на пространството. Особен акцент се поставя върху новите дигитални медии и тяхната употреба при разнообразни художествени задачи в историко-културологичен план.

Факултативни дисциплини - 2014

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-Ф.2 Микроикономика

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
д-р инж. Сотир Стоянов Илиев - sotir_iliev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

В програмата са включени някои от най-важните проблеми и категории на микроикономиката като теоритична наука за взаимодействията на основните пазарни субекти на националната икономика, разглеждана като производство, размяна и потребление на стоки и услуги в условията на дефицит на ресурси. Взети са предвид логиката и структурата на подобни курсове в други университети.

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-Ф.1 Кофражни системи и скелета

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова - o_lazova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Кофражни системи и скелета“ съдържа:

Кофражни системи и скелета за изграждане на сгради и съоръжения – обща характеристика и класификация. Рамкови кофражи за изпълнение на стени и колони – устройство, приложение, оразмеряване. Кофражни системи: Реri (Trio, Domino, Handset); NOE (Top; Vario и др.); Doka (Framax, Frami) и др. Кофражи за изграждане на сгради и съоръжения с кръгли стени и колони (Peri Rundflex, NOE – combi 20, Monotub и др.). Кофражни системи за изпълнение на плочи и греди: Peri (Multiflex, Skydeck), NOE (H20) и Dokaflex 1-2-4. Подпори Peri (Multiprop, PEP). Подпори Doka Eco 20 и др. Кофражни маси (Peri, NOE, Doka и др.) за изпълнение на междуетажни конструкции. Работни предпазни скелета. Кофражни и монтажни носещи скелета. Автоматизирано проектиране на кофражи. Проектиране на кофраж Peri с програмен продукт Peri ELPOS.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на обект, заводи и цехове за строителни конструкции, фирмени строителни складове и др.

 

1831 1.079

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...