en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-100 Организация на строителството

Основно звено: Строителен факултет; катедра “Технология и нениджмънт на строителството”

Преподаватели:

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – v_stoianov@vsu.bg
гл. ас. инж. Здравка Александрова - zalex@vsu.bg
гл. ас. инж. Добрин Сотиров, dobrin.sotirov@gmail.com
гл. ас. инж. Владислава Гогова, vladi_a_g@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 9, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Инвестиционен процес – етапи, нормативни документи, участници в процеса, строежи. Инвестиционни проекти. Проект за организация и изпълненеие на строителството. Техническо нормиране в строителството. Организация на на труда в строителството. Формиране на цените в строителството. Проектиране на организацията на строителството. Календарно планиране в строителството, видове календарни планове. Анализ, технологично и организационно обвързване на строителните и монтажните работи. Проектиране на линейни календарни планове с хоризонтални диаграми. Строителни ситуационни планове. Определяне на необходимите материали, полуфабрикати и изделия, тежката механизация и движение на работната сила. Определяне на потребностите от временно строителство на обектите. План за безопасност и здраве съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при СМР.

 

249 3.936