en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-108 Технология на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова - o_lazova@abv.bg
ас. инж. Борислав Крумов Милев - borislavmilev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Технологическа характеристика на земни работи. Строително-технологични свойства на почвите. Разкъртване на почви. Отводняване и временно укрепване на изкопи. Извършване на земни работи с багер. Комплектоване на багери със самосвали. Извършване на земни работи със скрепер, булдозер и автогрейдер. Устройство и класификация на кофражи. Натоварване и изчисляване на кофражи. Сглобяемо-разглобяеми кофражи (рамкови кофражни платна – метални и комбинирани, инвентарни греди и подпори, кофражи за плоча с „падащи” глави). Едроразмерни равнинни и пространствени кофражи. Вертикално-преместваем кофраж за комини, силози и др. Видове армировка и армировъчни изделия. Монтаж на армировката в кофража. Приготвяне, транспорт и полагане на бетонна смес. Монолитно бетониране и с работни фуги. Уплътняване на бетонната смес чрез вибриране. Втвърдяване на бетона при зимни условия. Ускорено втвърдяване на бетона чрез топлинна обработка и химически добавки. Видове зидарии и строителни разтвори. Правила за изпълнение на зидани конструкции. Зидани конструкции от леки бетонни и керамични блокове. Монтаж на строителни конструкции. Транспортиране и складиране на сглобяеми строителни конструкции. Такелажни и спомагателни средства. Избор на монтажен кран. Основен монтажен процес. Методи за монтаж на строителни конструкции.

 

253 0.048