en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-108 Технология на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова - o_lazova@abv.bg
ас. инж. Борислав Крумов Милев - borislavmilev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Технологическа характеристика на земни работи. Строително-технологични свойства на почвите. Разкъртване на почви. Отводняване и временно укрепване на изкопи. Извършване на земни работи с багер. Комплектоване на багери със самосвали. Извършване на земни работи със скрепер, булдозер и автогрейдер. Устройство и класификация на кофражи. Натоварване и изчисляване на кофражи. Сглобяемо-разглобяеми кофражи (рамкови кофражни платна – метални и комбинирани, инвентарни греди и подпори, кофражи за плоча с „падащи” глави). Едроразмерни равнинни и пространствени кофражи. Вертикално-преместваем кофраж за комини, силози и др. Видове армировка и армировъчни изделия. Монтаж на армировката в кофража. Приготвяне, транспорт и полагане на бетонна смес. Монолитно бетониране и с работни фуги. Уплътняване на бетонната смес чрез вибриране. Втвърдяване на бетона при зимни условия. Ускорено втвърдяване на бетона чрез топлинна обработка и химически добавки. Видове зидарии и строителни разтвори. Правила за изпълнение на зидани конструкции. Зидани конструкции от леки бетонни и керамични блокове. Монтаж на строителни конструкции. Транспортиране и складиране на сглобяеми строителни конструкции. Такелажни и спомагателни средства. Избор на монтажен кран. Основен монтажен процес. Методи за монтаж на строителни конструкции.

 

408 0.159

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...