en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-11 Физическо възпитание и спорт

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р Пламен Николов Ангелов - plamen1951@mail.ru
ст. преп. Кирил Георгиев Кирилов

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията: без оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1,

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Основни техники, правила и похвати във волейболната игра. Основни техники, правила и похвати при играта на тенис на маса. Футбол – систематика на техниката, технически похвати, тактики. Общо физическа подготовка. Комплекс аеробни общоразвиващи упражнения. Основни техники, правила и похвати в баскетболната игра.

 

254 0.279