en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-И.3 Английски 3-ниво средно или 4-ниво напреднали

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра „Информатика и комуникации”

Преподаватели:

пр. Надя Михайлова – nadiavs@abv.bg> пр. Антоанета Димитрова – tonnie_d@hotmail.com> ст. пр. Веселина Иванова - vessyiv@yahoo.com> пр. Симеона Джуброва – s_dzhubrova@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Специализиран английски (СА).

Надграждане на езиковата компетентност. Запознаване с основните термини и структури на научно-техническия стил на английската реч и по-специално с тези на архитектурата и строителството. Въвеждане на специализирана терминология. Работа с научен текст. Обогатяване на речниковия запас. Превод на научен текст. Презентация по определена тема, свързана със строителството и архитектурата.

 

14 0.006