en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-И.5 Моделиране ІІІ

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “ГТИА”

Преподаватели:

ст.преп Ст.Дечев хоноруван

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Колективен архитектурен макет – работа по групи. Намеса по условие в съществуваща градска среда. Типове макетиране – техники, материали, инструментариум.

 

249 0.127