en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-12 Сградостроителство - практика

Основно звено:

Архитектурен факултет; катедра Архитектурно проектиране и сградостроителство

Преподаватели:

доц. д-р арх. Людмила Григориевна Александрова,
доц. д-р арх. Янко Цветков Александров (aleksandrov@vsu.bg)

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 40 ч., 40 ч. учебна практика,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 0

Описание на курса:

Посещения на характерни обекти. Сгради със сглобяем стоманобетонов скелет. Сгради с метален скелет. Посещение на инженерни съоръжения - метро. Сгради с покрития на големи подпорни разстояния. Заснемане на фрагменти и детайли. Единични фундаменти. Горно осветление. Неправилни и правилни изпълнения на детайлите. Представяне на албум със снимки и детайли.

 

249 0.054