en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-И.113 Цвят в архитектурата

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”

Преподаватели:

д-р арх. Иванка Маринова – m_vania@hotmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

зучаването на дисциплината “Цвят в Архитектурата” има за цел усвояване методите за създаване на качествена нова среда за обитаване и усъвършенстване на съществуващата. Предметът разучава приложението на цвета в архитектурата според функционалните му и естетическите му свойства. Цветът в архитектурата има, информативна, функционална, естетическа и формообразуваща роля. Цветовите съчетания имат силно психологическо и физиологическо въздействие, както и разнообразна естетическа и културна стойност. Чрез оптималното използване на цветовете в архитектурата се постига уникалност на средата и се допълват или се компенсират нейни параметри. Цветовите съчетания водят до подобрена продуктивност, до повишен комфорт на обитаване и в някои случаи до намалени разходи на енергия.

 

249 0.216