en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-И.126 Църковна архитектура

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “Градоустройство,теория и история”

Преподаватели: проф. д-р арх. Николай Тулешков (arch_art89@abv.bg)

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 10, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Дисциприната е предимно проектантска, но в нея са включени и 10 часа лекции.

Лекциите изграждат познания по отношение на всички изисквания към проектирането и изграждането на православни храмове и манастири ,основаващи се на теологични предпоставки,градоустройствени принципи,традиционно формирани типологии и особенностите на архитектурния образ.

През останалите часове от курса се работи върху създаването на проект за православен енориийски или манастирски храм, разположен в реална градоустройствена среда.

 

248 0.587