en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-И.130 Обновяване на промишлените сгради

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”

Преподаватели:

д-р арх. Иванка Маринова – m_vania@hotmail.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 5, семестър 11, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Промишлените сгради са най-новия тип сгради в архитектурата. Тяхното възникване и развитие съответства на важно явление в историята на човечеството – възникването и развитието на технологиите.

Обновяването на промишлените сгради се стреми да съхрани и подобри разбирането на индустриалното наследство, което обхваща самите сгради, технологията, транспорта и инфраструктурата.

Освен опазване на промишленото архитектурно наследство, дисциплината обхваща познания от инженерните, икономически и социално-исторически науки.

Курсът е посветен на проучване, опазване и адаптиране на промишленото архитектурно наследство в контекста на неговия исторически и културен аспект.

Курсът обхваща:

  • история на появата и развитието на промишлените сгради;
  • социална, икономическа и историческа роля на промишлените сгради;
  • класификация на сградите и съоръженията на индустриалното наследство;
  • подходи при реставрирането и адаптирането им;
  • примери от световната и българска практика, анализи, сравнения, тенденции.

 

249 0.227