en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-15 Сградостроителство I част

Основно звено:
Архитектурен факултет; катедра Архитектурно проектиране и сградостроителство

Преподаватели:

доц. д-р  арх. Янко Цветков Александров (aleksandrov@vsu.bg)
гл. ас. арх. Любомир Асенов Горчев (Igorchev@abv.bg),
гл. ас. арх. Юлия Методиева Илиева (archigraph@abv.bg), 
гл. ас. арх. Пламен Генов Генов (arch_genov@abv.bg),
ас. арх. Ирина Гетова Манаковска (sidiarh@abv.bg)

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: без оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Въведение в сградостроителството – развитие до наши дни. Елементите на сградата – предмет на сградостроителството. Основни изисквания.

Нулев цикъл на строителните работи. Земни работи. Видове строителни почви. Изследвания на строителната почва. Трасиране на сградата върху терена. Даване на строителна линия. Шнурово скеле. Укрепване на изкопи Основи /фундаменти/. Видове фундиране. Плитки фундаменти. Дълбоко фундиране. Начина на изпълнение. Надосновни стени - външни и вътрешни. Подпорни стени. Материали и конструкции. Защита на сградата от земна влага и вода. Материали за защита. Изпълнение на дренаж.

Стени. Общи положения. Класификация. Материали и структури. Основна строително-физическа характеристика – топлоизолация и звукоизолация.

Стени от естествен камък - видове. Зидани стени от керамични блокове. Видове тухли и тухлени превръзки. Зидарски отвори. Стени от други материали. Структури и параметри. Зидарийни блокове от гипс и гипсови смеси, газобетон, стъкло. Дървеноскeлетни /паянтови/ стени. Сглобки. Кръжила при изпълнение на тухлени дъги. Изливни /лети/ стени от монолитен бетон и стоманобетон. Кофраж. Видове. Обикновен дървен кофраж. Обикновен инвентарен кофраж. Сглобяеми стени. Стени от големи блокове. Стени от панели. Външни и вътрешни стенни панели. Структури и материали за стенни панели. Вътрешни стенни панели. Носещи и неносещи. Структура и материали. Неносещи: стационарни и мобилни.

 

251 0.120