en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-18 История на изкуството ІІ

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”

Преподаватели:

доц. д-р Благовеста Иванова, bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Лекционният курс е продължение на История на изкуството І част. Студентите се запознават с хронологията на развитието на изкуството (живопис, скулптура, графика, архитектура) от ХVІ-ХХ в. (до Втората световна война) в Европа и частично в Русия. Изграждат умения за познаване и характеризиране на художествените стилове, познаване на творчеството на водещите художници, определяне на жанровите особености на художествените произведения, работят по класифицирането на художествените произведения, развитието на визуалната памет и изграждането на способности за художествен анализ.

 

250 0.146