Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-20 Строителна физика

Основно звено: Строителен факултет; катедра "Математика и физика"

Преподаватели:

доц. д-р инж. Димитър Димитров, dimitrov.d.a@mail.bg
гл. ас. д-р Ивайло Минков, ipmincov@tu-sofia.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 12 ч. учебна практика, 18 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни принципи на термодинамиката. Енталпия. Физична същност на топлопренасянето при различни състояния на веществата. Механизъм на топлопренасянето: топлопроводност, конвекция и излъчване. Кинематика и динамика на флуидните течения и взаимодействията им със строителните сгради и съоръжения. Въздухопропускливост на строителни материали и влажностни режими в ограждащи конструкции. Акустика, звукови и ултразвукови вълни в открити и ограничени въздушни пространства. Дифузност на акустичното поле – акустично поглъщане. Селективност на звукопоглъщането. Вълнова пространствена акустика. Механизъм на звуковото възприемане. Реверберация. Шум и вибрации в жилищни сгради. Физични свойства на звукоизолационните материали. Звукопоглъщащи материали и изделия. Същност на светлината, източници на оптични лъчения, основни закони. Естествено и изкуствено осветление – нормиране. Вълнови явления при светлинните лъчения. Въздействия на слънчевата радиация върху сгради и помещения. Цветово възприятие и определяне на неговите характеристики. Колориметрия. Оптически квантови генератори.

 

394 0.371