en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-20 Строителна физика

Основно звено: Строителен факултет; катедра "Математика и физика"

Преподаватели:

доц. д-р инж. Димитър Димитров, dimitrov.d.a@mail.bg
гл. ас. д-р Ивайло Минков, ipmincov@tu-sofia.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 12 ч. учебна практика, 18 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни принципи на термодинамиката. Енталпия. Физична същност на топлопренасянето при различни състояния на веществата. Механизъм на топлопренасянето: топлопроводност, конвекция и излъчване. Кинематика и динамика на флуидните течения и взаимодействията им със строителните сгради и съоръжения. Въздухопропускливост на строителни материали и влажностни режими в ограждащи конструкции. Акустика, звукови и ултразвукови вълни в открити и ограничени въздушни пространства. Дифузност на акустичното поле – акустично поглъщане. Селективност на звукопоглъщането. Вълнова пространствена акустика. Механизъм на звуковото възприемане. Реверберация. Шум и вибрации в жилищни сгради. Физични свойства на звукоизолационните материали. Звукопоглъщащи материали и изделия. Същност на светлината, източници на оптични лъчения, основни закони. Естествено и изкуствено осветление – нормиране. Вълнови явления при светлинните лъчения. Въздействия на слънчевата радиация върху сгради и помещения. Цветово възприятие и определяне на неговите характеристики. Колориметрия. Оптически квантови генератори.

 

14 0.008