en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: А-32 2D компютърно проектиране

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “Информатика и комуникации”

Преподаватели:

Гл. ас. С. Якова - yacova@vsu.bg
Гл. ас. инж. Л. Любенов - lyubenov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Работна среда в AutoCAD. Изчертаване на основните обекти. Команди за редактиране и размножаване на обекти. Управление на екрана. Слоеве. Координатни системи. Работа с комплексни елементи. Атрибути. Външни референции. Надписване и щриховане на чертежи. Оразмеряване на чертеж. Настройка стила на оразмеряването. Подготовка за изчертаване на плотер. Дигитализиране.

 

252 0.145