На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност: Архитектура, вижте учебния план

Учебна дисциплина: А-6 Сградостроителство I част

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg
гл. ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов - yaroo@abv.bg
гл. ас. д-р арх. Пламен Генов Генов - arch_genov@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Лекционната учебна програма на дисциплината „Сградостроителство І част “ съдържа:

Въведение в сградостроителството. Елементи на сградата. Класификация на сградите по различни признаци. Тенденции в съвременно сградостроителство.
Конструктивни структури, системи и схеми.
Подготвителни работи на строителната площадка.
Земни работи. Общ изкоп, изкоп на основи, изкопни брегове на различни почви. Подпирания на изкопите, шпунтови огради (дървени, стоманобетонни, стоманени). Насипи.
Основи. Плитко фундиране. Основи върху наклонен терен.
Дълбоки основи: пилоти, спускащи се кладенци, шлиц стени и кесони.
Надосновни стени. Изолация на основи и надосновни стени срещу земна влага.
Изолация срещу почвени води.
Стени – изисквания, класификация. Предстени.
Стени от естествен камък. Тухлени стени.
Видове тухлени превръзки. Колони. Комини. Камини.
Стени от малки блокове и стъклени тела.
Лети (монолитни) стени. Видове кофражи. Строителни и топлотехнически проблеми.
Сглобяеми стени. Стени от големи блокове – изпълнение, детайли на фугите.
Стени от големи панели. Вътрешни и външни – изпълнение и детайли на връзките.

 

417 0.209