en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Архитектура, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: А-0 Подготвителен курс по математика

Основно звено: Катедра "Механика и математика"

Преподаватели: Преподавателят по дисциплината трябва да притежава висше образование в професионално направление 4.5 Математика.

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1,

ECTS кредити: 0

Описание на курса:

Дисциплината има за цел да намали различията в подготовката по математика на новоприетите студенти и да ги подготви за по-успешно усвояване на преподавания материал по математика и специалните дисциплини.

В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

 

252 0.079